« Tagasi

dokumendiregistri sisujuht

 

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 9 lõike 1 alusel on teabevaldajal – Türi Vallavalitsusel  kui ametiasutusel - (edaspidi ka ametiasutus) – kohustus võimaldada tema valduses olevale teabele seaduses sätestatud korras juurdepääs.

Juurdepääs tagatakse dokumentidele (sisujuhises mõeldakse dokumentide all nii  elektroonilisi dokumente kui ka paberdokumente, kui ei ole sätestatud teisiti)  ja teabele, millele teabenõudjal on juurdepääsuõigus. Juurdepääsu ei tagata dokumentidele või teabele, millele on AvTS § 35 lõigete 1 ja 2 või mõne muu seaduse alusel kehtestatud juurdepääsupiirang.

Ametiasutus tagab avalike ülesannete täitmisega seonduvalt tema valduses olevale teabele ja dokumentidele juurdepääsu dokumendihaldussüsteemi, eeskätt  dokumendiregistri  kaudu. Türi Vallavalitsuses on kasutuses dokumendihaldussüsteem WebDesktop (tarkvara omanik OÜ Webware; https://www.webware.ee).
Ametiasutus (registrikood 75033460) tegutseb alates 1. jaanuarist 2006. Ametiasutuse dokumendiregistrist on leitavad dokumentide registreerimisandmed ning osaliselt  ka dokumendid alates 1. jaanuarist 2007 (elektroonilise dokumendihaldussüsteemi WebDesktop kasutusele võtmisest alates).

23. oktoobril 2005 ühinesid Türi vald, Türi linn, Oisu vald ja Kabala vald. Ühinenud omavalitsusüksuste ametiasutused (Türi Vallavalitsus, Türi Linnavalitsus, Oisu Vallavalitsus ja Kabala Vallavalitsus) lõpetasid 1. jaanuarist 2006 tegevuse ning nende  paberdokumendid anti üle ametiasutuste ühendamise tulemusena 1. jaanuarist 2006 moodustatud Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele. Tegevuse lõpetanud ametiasutuste (linnavalitsuse ja vallavalitsuste) paberdokumente Türi Vallavalitsus aktiivselt ei avalikusta.

22. oktoobril 2017 ühinesid Käru vald, Türi vald ja Väätsa vald. Pärast ühinemist Käru Vallavalitsuse ja Väätsa Vallavalitsuse (ametiasutuste) tegevus lõpetati ning ametiasutuste liitmise tulemusel jätkas 1. jaanuarist 2018 tegevust Türi Vallavalitsus. Käru Vallavalitsuse ja Väätsa Vallavalitsuse (ametiasutuste) dokumendid (sh dokumendiregistrid) anti üle Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele.

Arvestades asjaolu, et tegevuse lõpetanud ametiasutused (Käru Vallavalitsus ja Väätsa Vallavalitsus) kasutasid enda dokumendiregistrite pidamiseks erinevaid dokumendihaldussüsteeme, ametiasutuste halduspraktika avaliku teabe seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega teabe ja dokumentide registreerimiseks ning avalikustamiseks pandud ülesannete täitmisel oli erinev ning teabe süstematiseerimine ning ühtsetel alustel avalikustamise tagamine on ülemääraselt töömahukas ning ajaressurssi nõudev, Türi Vallavalitsus tegevuse lõpetanud ametiasutuste dokumendiregistreid ning dokumendiregistrites registreeritud teavet ja dokumente ei avalikusta. Teavet saab teabenõude korras või dokumendiga ametiasutuses tutvumisel.

Avaliku teabe seaduse § 12 lõikes 41 ja Vabariigi Valitsuse 25.05.2017 määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused" (TKTA) § 16 lõikes 13  sätestatust lähtuvalt on Türi Vallavalitsuse  kui  ametiasutuse dokumendiregistri (edaspidi dokumendiregister)  kaudu alates 1. jaanuarist 2019 avalikustatud ametiasutuses avalike ülesannete täitmise käigus saadud ja loodud dokumendid, milles sisalduvale teabele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut,  arvestades sisujuhis märgitud erisusi.

Dokumendiregistris registreeritud dokumendid ja teave

1) õigusaktid (Türi Vallavolikogu ja Türi Vallavalitsuse määrused, Türi Vallavolikogu otsused, Türi Vallavalitsuse korraldused, Türi vallavanema käskkirjad, Türi Vallavolikogu esimehe käskkirjad, Türi vallasekretäri käskkirjad, Türi vallasekretäri juhised valimistoiminguteks, Türi valla valimiskomisjoni otsused, ametiasutuse ametnike ja muude haldusorganite haldusaktid);
2) protokollid (Türi Vallavolikogu istungi protokollid, Türi Vallavalitsuse istungi protokollid; Türi Vallavolikogu eestseisus protokollid; Türi Vallavolikogu alaliste ja ajutiste komisjonide protokollid, Türi Vallavalitsuse alaliste ja ajutiste komisjonide protokollid, Türi valla valimiskomisjoni protokollid; Türi vallavanema käskkirja alusel moodustatud alaliste ja ajutiste komisjonide protokollid);
3) ametiasutusse saabunud ja ametiasutusest välja saadetud dokumendid;
4) Türi vallaga ametiasutuse kaudu sõlmitud lepingud;
5) perioodil 2007-2017 sisekontrolli lõpparuanded;
6) ametiasutuses koostatud aktid;
7) ametiasutuse volikirjad;
8) müügipiletid (juhul, kui kaubanduse korraldaja on ametiasutus);
9) Türi Vallavolikogu istungi ettevalmistamisega seotud materjalid (päevakord ja eelnõud).

Dokumente, mis registreeritakse seadusest või määrusest tulenevalt muus elektroonilises riiklikus andmekogus, dokumendiregistris ei registreerita. Riiklikes andmekogudes registreeritud dokumentidega on võimalik tutvuda riigiportaali eesti.ee kaudu, vastava andmekogu põhimäärusest lähtuvalt andmekogu avalike andmete menetlemisega või saada õigusaktiga määratud juhul andmeid ametiasutuse kaudu.

Teavet, mida ametiasutus ei ole avalikustanud dokumendiregistri kaudu, on õigus taotleda teabenõude korras või taotleda teabenõudega dokumendi väljastamist või tutvuda dokumendiga ametiasutuses, v.a juhul, kui teabele juurdepääs kolmandatele isikutele on õigusaktist tulenevalt piiratud.

 

ERISUSED TEABE JA DOKUMENTIDE DOKUMENDIREGISTRIS AVALDAMISEL

 

Koostaja:

Lii Laanemets
vallasekretär
526 5704
Lii.Laanemets@tyri.ee