Õigusaktid

Oma pädevuse alusel ja volituste piires annab
 1) vallavolikogu üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu otsuseid;
 2) vallavalitsus üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu korraldusi.

 Vallavolikogu ja vallavalitsuse MÄÄRUSED avalikustatakse Riigi Teatajas. Riigi Teatajas real "Akti andja" valige Türi Vallavolikogu või Türi Vallavalitsus.
Sisene Riigi Teatajasse.

Vallavolikogu ja vallavalitsuse üksikaktid (OTSUSED ja KORRALDUSED dokumendiregistris) on avalikustatud ametiasutuse dokumendiregistri kaudu ja kättesaadavad ametiasutuse kantseleis. 

Info:

Lii Laanemets
vallasekretär
526 5704
Lii.Laanemets@tyri.ee 
(II korrus) 

 

Valdkonniti õigusaktid:

sotsiaal

haridus

- ehitus, planeerimine

- keskkond

kultuur ja sport