Puudega inimese sõiduki parkimiskaart

8.05.23

Parkimiskaart antakse isikule välja tasuta.
Parkimiskaart antakse isikule, kellel esineb:

1. keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
2. ajutine liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. Ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekalde puhul peab inimesel kasutuses olema liikumist abistav abivahend (nt kargud, käimisraam, ratastool jne).

Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine. Parkimiskaarti on lubatud kasutada ainult juhul, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isiku sõitude ja parkimisega.

Parkimisel peab kontrollija jaoks parkimiskaardi esikülg olema armatuurlaual nähtaval kohal, et oleks võimalik tuvastada parkimiskaardi registreerimisnumber, kehtivusaeg ja väljaandja.
Liikumispuudega juht ja liikumis- või nägemispuudega inimest teenindava sõiduki juht võib tema kasutuses olevat sõidukit parkimiskaardi olemasolul parkida avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta. Soodustus ei laiene eraparklatele.

Liikumispuudega juht ja liikumis- või nägemispuudega inimest teenindava sõiduki juht, kellel on vastav parkimiskaart võib:
asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas tingimusel, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Kirjeldatud luba ei kehti teelõigul, mis on tähistatud peatumise keelujoonega;
parkida parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas, piiratud parkimisajaga parklas ettenähtust kauem ja õuealal väljaspool parklat kohas, kus see ei takista jalakäijaid ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust;
asulas peatuda peatumist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas liikumis-või nägemispuudega inimese sõidukisse pealevõtmiseks või sõidukist väljalaskmiseks.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere- või eriarsti tõendi alusel.

Vajaminevad dokumendid parkimiskaardi taotlemisel:

- isikut tõendav dokument;
- taotleja dokumendifoto;
- sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme tuvastamise otsus;
- lapsele või pensioniealisele puudega isikule lisaks pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde olemasolu kohta.

- Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde isikul pere- või eriarsti teatis, mis peab sisaldama infot, et isik vajab liikumist abistavat tehnilist abivahendit või et tal on ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaardi kehtetuks tunnistamine
Andes parkimiskaardi kasutamiseks mitteõigustatud isikule või kui puudega inimest teenindav juht ei kasuta seda sihipäraselt, siis tunnistatakse kaart kehtetuks.

Kui kaart kaotatakse või varastatakse tuleb sellest teatada koheselt parkimiskaardi väljaandjale ning uus kaart tuleb taotleda uuesti samadel alustel.
Kui kaardi kehtivusaeg on möödunud, siis kaart on kehtetu. Parkimiskaardi vajaduse korral tuleb see uuesti kohalikust omavalitsusest taotleda.

 

Alus: Sotsiaalministri 23.12.2010 määrus nr 90 Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused

Info: 
Astrit Fedoritš
sotsiaaltööspetsialist 
5322 5674
Astrit.Fedoritš@tyri.ee
(I korrus)