Isiku pöördumine

Pöördusite ametiasutuse poole

Teie kirjalikul pöördumisel registreeritakse kiri (avaldus, taotlus, teabenõue, märgukiri vms) Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris. Kui pöördumisest tulenevalt tuleb kiri registreerida mõnes riiklikus registris (nt ehitisregister, rahvastikuregister), seda üldjuhul ametiasutuse dokumendiregistris ei registreerita.

Pöördumisel edastatud isikuandmeid kasutab ametiasutus asjaomases menetluses Teile vastamiseks. Vajadusel kontrollime Teie elukoha-aadressi rahvastikuregistrist, sest mitmed kohaliku omavalitsuse teenused on seotud rahvastikuregistrisse kantud elukohaga.

Teie andmeid säilitatakse vastavat menetlust reguleerivas õigusaktis määratud tähtaja jooksul või dokumentide liigitusskeemis määratud tähtaja jooksul.

Kui Teie pöördumisest tulenevalt on asja menetlemine mõne teise asutuse pädevuses, edastab ametiasutus Teie edastatud kirja asjaomasele asutusele.

Dokumendiregister on avalik, kuid füüsilisest isikust adressaadi nime selle kaudu ei avaldata. Dokumendiregistri avalikus vaates on näha füüsilisest isikust kirja saatja ja saaja nime initsiaalid või märge „Eraisik".

Juriidilise isiku või asutuse puhul avaldatakse dokumendiregistris kirja saaja ja saatja nimi. Soovitame asutuse või juriidilise isiku nimel saadetavates kirjades juhul, kui Te ei soovi oma isiklike kontaktandmete avalikustamist, neid ametiasutuse või juriidilise isiku kontaktandmetena mitte kasutada.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017 määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused" §-st 15 soovitame Teil aktiveerida eesti.ee teabeväravas oma e-posti aadress (s.o isikukood@eesti.ee või ees- ja perekonnanimi@eesti.ee). Eelnimetatud määruse § 18 lõikest 7 tulenevalt eeldatakse, et 1. jaanuarist 2019 edastavad riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused teabevärava eesti.ee e-postide kaudu.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on valdavalt  juurdepääsupiiranguga. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata dokumendile kehtestatud juurdepääsupiirangule, on igaühel põhjendamata õigus teabenõude korras Teie kirjaga tutvuda. Teabenõude saamisel analüüsib ametiasutus nõutavat kirja ning väljastab kirja teabeta, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab ametiasutus kirja asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Telefoni teel või ametiasutuses suulisel pöördumisel vajadusel ning haldusmenetluse seadusest tulenevalt Teie pöördumine protokollitakse ja registreeritakse sarnaselt kirjalikule pöördumisele.
Ametiasutus telefonikõnesid ei salvesta.
Türi valla veebilehe külastamisel me ei kogu ega säilita veebilehe külastaja andmeid.

Koostatud 12. veebruaril 2020