Millal võib isikuandmeid töödelda

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK EHK MILLAL ON AMETIASUTUSEL ÕIGUS ISIKUANDMEID TÖÖDELDA

Isikuandmete töötlemine on lubatud vaid õigusliku aluse olemasolul ning neid aluseid on üldmääruse alusel 6 (art 6 lõik 1):

1) andmesubjekti  kirjalik nõusolek ühel või konkreetsel eesmärgil;

2) andmesubjekti osalusel lepingu täitmiseks;

3) andmetöötlejale õigusnormiga pandud kohustuste ehk juriidiliste kohustuste täitmiseks,

4) andmesubjekti või kolmanda füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks;

5) avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks;

6) õigustatud huvi korral.

Vähesel määral võib iga riik siseriikliku õigusnormiga (isikuandmete kaitse seadus) üldmääruses sätestatud ulatuses isikuandmete töötlemist täiendavalt reguleerida. Eeskätt on lubatud üldmäärusest teha erandeid isikuandmete töötlemiseks  ajakirjanduslikul eesmärgil, kunstilise ja kirjandusliku eneseväljenduse tarbeks ning  riikliku statistika ja riikliku arhiveerimise jaoks. Samuti isikuandmete töötlemiseks õiguskaitseorganites (uurimisasutustes, prokuratuuris, vanglates jm). Siseriikliku õigusaktiga võidakse täpsustada sõnastuslikult veidi ka isikuandmete töötlemise õiguslikke aluseid ja isikuandmete eriliikide töötlemist ning määrata tingimused, mida kohaldatakse lapse nõusolekule seoses infoühiskonna teenustega (üldmäärus art 8). 

Eriliigilisi isikuandmeid võib ametiasutuse töödelda AINULT järgmistel õiguslikel alustel:

1) andmesubjekti selgesõnalisel kirjalikul nõusolekul;

2) tööõiguses ning sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse valdkonna õigusest tulenevate kohustuste ja kollektiivlepingu täitmiseks;

3) andmesubjekti või teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitseks, kui andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma:

4) andmeid töödeldakse poliitilise, filosoofilise, religioosse või ametiühingulise suunitlusega sihtasutuse, ühenduse või muu mittetulundusühingu õiguspärase tegevuse raames;

5) töödeldakse isikuandmeid, mille andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud;

6) õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või juhul, kui kohtud täidavad oma õigust mõistvat funktsiooni;

7) töötlemine on vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel;

8) töötlemine on vajalik ennetava meditsiini või töömeditsiiniga seotu põhjustel, töötaja töövõime hindamiseks, meditsiinilise diagnoosi panemiseks, tervishoiuteenuste või sotsiaalhoolekande või ravi võimaldamiseks või tervishoiu või sotsiaalhoolekandesüsteemi ja –teenuste korraldamiseks;

9) rahvatervise valdkonna avalikes huvides;

10) avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil. 

Ametiasutus töötleb isikuandmeid eelkõige seadusest (juriidilise kohustuse täitmisest), avaliku võimu teostamisest ning lepingute ja avalike ülesannete täitmisest. Eriliigilisi isikuandmeid töödeldakse tööõiguse, sotsiaalkaitse- ja -kindlustuse, rahvatervise huvides ning sotsiaalhoolekandesüsteemie ja ‑teenuste korraldamiseks. Vähesel määral rahvastikuarvestuse ja statistika eesmärgil.

Ükskõik milliste isikuandmete töötlemine isiku kirjaliku nõusoleku alusel on erandlik.

Isikuandmete töötlemise üldised alused kohaliku omavalitsuse ametiasutuses tulenevad eelkõige

1) kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS) kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmisest

2) õigusaktidest, mille alusel ametiasutus isikuandmeid töötleb. 

 

Koostatud 25. mail 2018

Täiendatud 15. jaanuaril 2019