Lasteaiakoha taotlemine

 (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) lasteaia direktorile kirjaliku taotluse. Taotluses märgitakse lisaks sooviavaldusele andmed lapse kohta (nimi, sünniaeg või isikukood, elukoht) ning andmed vanemate kohta (nimi, vanema valikul kontaktandmed). 

  (2) Taotlus esitatakse vähemalt üks kuu enne päeva, millal soovitakse laps lasteaeda panna. Taotlus rahuldatakse, kui soovitud lasteaias on vaba koht.

  (3) Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus, mis esitatakse lasteaia direktorile vähemalt kaks nädalat enne eeldatavat lapse lasteaiast väljaarvamise aega. Avaldust ei pea esitama, kui laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja põhjusel, et ta asub täitma koolikohustust.

  (4) Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise vormistab lasteaia direktor käskkirjaga.

Alus: Türi valla lasteaeda lapse vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord