Puudega isiku eluruumi kohandamise toetus

15.06.20

Puudega isiku eluruumi kohandamise toetus on Türi valla eelarvest makstav toetus puudega isiku eluruumi ümberehitamiseks või sellele juurdepääsu tagamiseks viisil, mis leevendavad või kõrvaldavad puudest tingitud takistused eluruumi kasutamisel. 

Õigus hüvitisele on Türi vallast sotsiaalhoolekandelist abi saama õigustatud puudega isikul, kes kasutab Türi vallas asuvat eluruumi alaliseks elamiseks ning kes on kohandatava eluruumi omanik või on kohandatav eluruum temaga samas eluruumis elava perekonnaliikme omandis.

Õigus taotluse menetlemisele tekib juhul, kui taotleja või taotleja ja tema perekond on nõus toetuse menetlemiseks lubama toetuse määraja paikvaatluseks ning asjaolude hindamiseks oma eluruumi ning lubama eluruumi olukorda asja menetluse eesmärgil jäädvustama. Keeldumisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

Õigus hüvitisele on ühekordne, st puudega isik saab taotleda toetust ainult ühe Türi vallas asuva ning tema kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks.

Toetust eluruumi kohandamiseks määratakse vastavalt eluruumi kohandamiseks vajalike ehitustööde hinnale.

Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus, milles märgitakse lisaks järgmised asjaolud:

 1) kohandatava eluruumi andmed;
 2) teostatavate ehitus- või ümberehitustööde kirjeldus;
 3) taotletav summa.

 (2) Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:
 1) puude määramise otsus;
 2) kohandamise hinnapakkumine vähemalt kahelt töövõtjalt.

 Toetuse määramiseks teeb hüvitise määraja eelnevalt kodukülastuse, kaasates menetlusse ametiasutuse ehitusspetsialisti, vajadusel eksperte ja teisi sotsiaaltöötajaid.

 2019. a taotlusvoor

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 1221)

Info:
Astrit Ujok
sptsiaaltööspetsialist
5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee 
(I korrus kabinet 101)