Toetus ravikulude hüvitamiseks ja abivahendi soetamiseks

8.08.19

Ravikulu hüvitamise või abivahendi soetamise toetus on Türi valla eelarvest toimetulekuraskustesse sattunud isikule ravikulude või abivahendi soetamisega kaasnevate kulude katmiseks makstav mitteperioodiline toetus.

  • Toetust makstakse:
1) laste prillide ning täiskasvanutel prilliklaaside soetamise kulu hüvitamiseks;
2) proteeside (v.a hambaproteesid), tugiaparaatide ja muude erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise või rentimise kulu hüvitamiseks;
3) retseptiravimite ostmise kulu hüvitamiseks;
4) muu puudest tuleneva ja raviks vajaliku kulu hüvitamiseks;
5) haigla väljastatud omaosalusarve tasumisega seotud kulu hüvitamiseks.
  • Toetust makstakse kuni 100% ravi või abivahendi hinnast, kuid mitte rohkem kui kahekordne toimetulekutoetuse piirmäär kuus. 
  • Toetuse arvutamisel arvatakse toetussummast maha puudest tingitud lisakulutuste kompenseerimiseks makstav riiklik toetus.
  • Üle määratud piirmäära võib anda toetust vallavalitsuse põhjendatud loa alusel.

SOOVITUSLIK toetuse taotlus RTF PDF

Info:

Astrit Ujok
sotsiaaltööspetsialist
384 8224; 5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord  99)