Toetus ravikulude hüvitamiseks ja abivahendi soetamiseks

24.04.23

Ravikulu hüvitamise või abivahendi soetamise toetus on Türi valla eelarvest toimetulekuraskustesse sattunud isikule ravikulude või abivahendi soetamisega kaasnevate kulude katmiseks makstav mitteperioodiline toetus.

  • Toetust makstakse:
1) laste prillide ning täiskasvanutel prilliklaaside soetamise kulu hüvitamiseks;
2) proteeside (v.a hambaproteesid), tugiaparaatide ja muude erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise või rentimise kulu hüvitamiseks;
3) retseptiravimite ostmise kulu hüvitamiseks;
4) muu puudest tuleneva ja raviks vajaliku kulu hüvitamiseks;
5) haigla väljastatud omaosalusarve tasumisega seotud kulu hüvitamiseks.
  • Toetust makstakse kuni 100% ravi või abivahendi hinnast, kuid mitte rohkem kui kahekordne toimetulekutoetuse piirmäär kuus. 
  • Toetuse arvutamisel arvatakse hüvitatavast kulust maha puudest tingitud lisakulutuste kompenseerimiseks makstav riiklik toetus
  • Üle määratud piirmäära võib anda toetust vallavalitsuse põhjendatud loa alusel.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord  109)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTF, PDF
Info:
Astrit Fedoritš
sotsiaaltööspetsialist
5322 5674
Astrit.Fedorits@tyri.ee 
(I korrus)