Riiklik toimetulekutoetus

11.02.21

Eluasemekulude eest maksmisega hättasattunu saab abi küsida kohalikult omavalitsuselt ning tänu toimetulekutoetusele pääseda üürivõlgadesse sattumast.

Toimetulekutoetus on peretoetus ja selle suurus sõltub liikmete arvust perekonnas.

Toimetulekupiir kehtestatakse Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks ja 2021. aastal on kehtiv toimetulekupiir üksi elavale isikule 150 eurot, iga järgneva pereliikme kohta lisaks 120 eurot ja alaealisele pereliikmele 180 eurot kuus. Toetust saavad taotleda inimesed, kellel pere netosissetulek jääb pärast eluasemekulude tasumist alla toimetulekupiiri. Arvestamise aluseks on kõigi pereliikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Perekonna liikmeteks loetakse toimetulekutoetuse taotlejat, tema abikaasat või temaga abielulistes suhetes olevat samas eluruumis alaliselt elavat isikut, nende  ülalpidamisel olevaid lapsi ja vanemaid või teisi ühtset tuluallikat ühiselt kasutavaid või ühise majapidamisega seotud isikuid.

Perekonna arvestusliku toimetulekupiiri määramisel arvatakse perekonna koosseisu ka perekonnast ajutiselt eemalviibivad Eesti Vabariigi riiklike või haridusministeeriumi poolt väljaantud koolituslubasid omavate õppeasutuste päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased.

Alalise eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse  eluruumi normpinna ulatuses. Normpinnaks loetakse 18 m² üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta (n x 18 + 15 = 33m²). Juhul, kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate  elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks  korteri üldpind. Kui korteri üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks  tegelik  pind. Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks loetakse  erandina kahetoalise korteri puhul korteri üldpind ja  suurema arvu tubadega korteri puhul  mitte rohkem kui 51 m².

Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse  järgmise valemi järgi:

TT = (EK +  TP) - S, kusjuures

TT - toimetulekutoetus;

EK - eluasemekulud normpinna ulatuses;

TP - perekonna arvestuslik toimetulekupiir;

S - perekonna sissetulek (tulud).

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluasemekulude aluseks on kuluteatised eluasemekulude kohta. Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt. Samuti ei arvestata jooksvate eluasemekulude hulka eluaseme sanitaarremondiga kaasnenud kulusid, laenusid, telefoni- ja internetikulusid.

Toimetulekutoetust makstakse toetuse taotleja arvelduskontole ja toetuse saaja tasub ise oma  alalise eluasemega seotud kulud.

Kes on õigustatud toetust saama Türi vallas?

Toimetulekutoetust saab taotleda Türi valla elanik, kellel on alaline eluase Türi vallas ja kes on kantud valla elanike registrisse. Eluaseme normkulude (haldus- ja hoolduskulu, küte, vesi, elekter, kindlustus, maamaks, majapidamisgaas) arvestamise aluseks on Türi Vallavolikogu 13. märtsi 2018 määrus nr 5 „Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad". Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb taotlejal pöörduda  vallavalitsuse sotsiaalosakonda ja täita vormikohane taotlus ning esitada järgmised  dokumendid:

  1. kõigi perekonnaliikmete isikukoodiga dokument;
  2. omandit tõendav dokument või üürileping;
  3. kõigi täisealiste perekonnaliikmete arvelduskontode väljavõtted eelmise kuu andmetega;
  4. makseteatised  eluasemekulude kohta, mis kuuluvad tasumisele toetuse taotluse kuul (haldus- ja hoolduskulu, küte, vesi, elekter, kindlustus, maamaks, majapidamisgaas).

Dokumendid 1-2 esitatakse esmasel pöördumisel, dokumendid 3- 4 esitatakse  igakuiselt.

Täpsema info saamiseks pöörduda oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole.

               

Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad

NÄIDISAVALDUS (.rtf)

Alus: sotsiaalhoolekande seadus

Info:
Kaja Laanest
sotsiaaltööspetsialist
504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
(I korrus)