Riiklik toimetulekutoetus

24.04.23

Eluasemekulude eest maksmisega hättasattunu saab abi küsida kohalikult omavalitsuselt ning tänu toimetulekutoetusele pääseda üürivõlgadesse sattumast.

Toimetulekutoetus on peretoetus ja selle suurus sõltub liikmete arvust perekonnas.

2022. aasta 1. juunist alates on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus ning 160 eurot pere teisele ja igale järgmisele liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot. Arvestamise aluseks on kõigi pereliikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Perekonna liikmeteks loetakse toimetulekutoetuse taotlejat, tema abikaasat või temaga abielulistes suhetes olevat samas eluruumis alaliselt elavat isikut, nende  ülalpidamisel olevaid lapsi ja vanemaid või teisi ühtset tuluallikat ühiselt kasutavaid või ühise majapidamisega seotud isikuid.

Perekonna arvestusliku toimetulekupiiri määramisel arvatakse perekonna koosseisu ka perekonnast ajutiselt eemalviibivad Eesti Vabariigi riiklike või haridusministeeriumi poolt väljaantud koolituslubasid omavate õppeasutuste päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased.

Alalise eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse  eluruumi normpinna ulatuses. Normpinnaks loetakse 18 m² üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta (n x 18 + 15 = 33m²). Juhul, kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate  elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks  korteri üldpind. Kui korteri üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks  tegelik  pind. Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks loetakse  erandina kahetoalise korteri puhul korteri üldpind ja  suurema arvu tubadega korteri puhul  mitte rohkem kui 51 m².

Alates 1. juulist 2022. aastast on võimalik majanduslikult raskesse olukorda sattumise korral taotleda toimetulekutoetusega koos ka eluasemelaenu tagasimakse hüvitamist sarnaselt üüri kulude hüvitamisega. Eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse võetakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse juhul, kui:

  • toetuse taotleja elab eluasemelaenuga ostetud ja rahavastikuregistris registreeritud elupinnal;
  • eluaseme soetamiseks on laenu võtnud toimetulekutoetuse taotleja ise või tema perekonnaliige juhul, kui toetust taotleb perekond;
  • eluaseme soetamiseks võetud laenu puhul on ära kasutatud maksepuhkuse võimalus või esitab toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonnaliige panga selgituse, miks ei ole maksepuhkuse andmist peetud võimalikuks;
  • isik ei ole sõlminud makseraskuste ennetamiseks vabatahtlikku kindlustust või see ei kata täies ulatuses eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakset;
  • Eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakseid võetakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse kuni kuus kuud kalendriaasta jooksul.

 

Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse  järgmise valemi järgi:

TT = (EK +  TP) - S, kusjuures

TT - toimetulekutoetus;

EK - eluasemekulud normpinna ulatuses;

TP - perekonna arvestuslik toimetulekupiir;

S - perekonna sissetulek (tulud).

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluasemekulude aluseks on kuluteatised eluasemekulude kohta. Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt. Samuti ei arvestata jooksvate eluasemekulude hulka eluaseme sanitaarremondiga kaasnenud kulusid, laenusid, telefoni- ja internetikulusid.

Toimetulekutoetust makstakse toetuse taotleja arvelduskontole ja toetuse saaja tasub ise oma  alalise eluasemega seotud kulud.

 

Kes on õigustatud toetust saama Türi vallas?

Toimetulekutoetust saab taotleda Türi valla elanik, kellel on alaline eluase Türi vallas ja kes on kantud valla elanike registrisse. Eluaseme normkulude (haldus- ja hoolduskulu, küte, vesi, elekter, kindlustus, maamaks, majapidamisgaas) arvestamise aluseks on Türi Vallavolikogu 13. märtsi 2018 määrus nr 5 „Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad". Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb taotlejal pöörduda  vallavalitsuse sotsiaalosakonda ja täita vormikohane taotlus ning esitada järgmised  dokumendid:

  1. kõigi perekonnaliikmete isikukoodiga dokument;
  2. omandit tõendav dokument või üürileping;
  3. kõigi täisealiste perekonnaliikmete arvelduskontode väljavõtted eelmise kuu andmetega;
  4. makseteatised  eluasemekulude kohta, mis kuuluvad tasumisele toetuse taotluse kuul (haldus- ja hoolduskulu, küte, vesi, elekter, kindlustus, maamaks, majapidamisgaas).

Dokumendid 1-2 esitatakse esmasel pöördumisel, dokumendid 3- 4 esitatakse  igakuiselt.

Täpsema info saamiseks pöörduda oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole.

               

Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad

NÄIDISAVALDUS (.rtf)

Alus: sotsiaalhoolekande seadus

Info:
Kaja Laanest
sotsiaaltööspetsialist
504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
(I korrus)