Sotsiaaltransporditeenus juhuveona

8.05.23

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada isikutele, kes sotsiaalsete või tervislike probleemide tõttu vajavad avalike teenuste saamiseks või elukondlike vajaduste rahuldamiseks abi Türi valla haldusterritooriumil või riigi territooriumil liikumiseks. Sotsiaaltransporditeenust osutab ametiasutus juhuveona Türi vallale kuuluva sõidukiga tellimisel tellija määratud ajal ja liikumisteel.

Õigus hüvitisele

Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul või isikul, kelle tervislik seisund takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, avalike teenuste kasutamiseks või tööle või õppeasutusse sõitmiseks.
Sotsiaaltransporditeenust juhuveona osutatakse võimalusel ka juriidilistele isikutele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, kes tegelevad sotsiaalkaitse korraldamisega.
Juhuveona sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab sotsiaaltransporti juhuveona saama õigustatud isik esitama ametiasutusele vähemalt üks tööpäev enne teenuse vajadust taotluse.
Taotluses tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg ja sihtkoht või marsruut ning taotluse võib esitada mistahes viisil (suuliselt, kirjaga, e-postiga).
Juhuveona osutatud sotsiaaltransporditeenuse eest võetakse teenuse kasutajalt tasu. 

Alus: Sotsiaalhoolekandlise abi andmise kord (§ 54)

Juhuveona osutatava sotsiaaltransporditeenuse hind on järgmine (Türi Vallavalitsuse 22.12.2020 korraldus nr 416):

  • Türi valla haldusterritooriumil juhuveona osutatava sotsiaaltransporditeenuse eest tasub teenus saaja 5 (viis) eurot ühe tellitud sõidu kohta;
  •  väljapoole Türi valla haldusterritooriumi juhuveona osutatava sotsiaaltransporditeenuse eest tasub teenuse saaja 30 (kolmkümmend) senti läbitud kilomeetri kohta, kuid mitte vähem kui 5 (viis) eurot. Läbitud kilometraaži hulka loetakse teekond sihtpunkti ja tagasi ning kilometraaži arvestatakse asustusüksuse täpsusega;
  • puuetega inimeste sotsiaalhoolekandega tegelevad juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused tasuvad Türi valla sotsiaaltransporditeenuse eest 70 (seitsekümmend) senti läbitud kilomeetri kohta. Läbitud kilometraaži hulka loetakse teekond sihtpunkti ja tagasi ning kilometraaži arvestatakse asustusüksuse täpsusega.
Info:
Kaja Laanest
sotsiaaltööspetsialist
504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
(I korrus)