Täitevorgan

Türi Vallavalitsus on valla täitevorgan, mille moodustab vallavanem ja kinnitab ametisse vallavolikogu. Vallavalitsuse töövorm on istung. Vallavalitsuse istungid toimuvad üldjuhul mitte harvem kui üks kord nädalas, vajadusel toimuvad istungid sagedamini ning juulikuus võivad toimuda harvemini.

Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani IV koosseis on 4-liikmeline

1) vallavanem Sulo Särkinen; (tel 518 1340, sulo.sarkinen@tyri.ee, vallavanem@tyri.ee

2) vallavalitsuse palgaline liige, abivallavanem Elar Niglas; (tel 5305 6120, Elar.Niglas@tyri.ee) koordineerib, juhendab ja korraldab haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonna tegevust ja arengut ning valdkonda puudutavate teemade ja küsimuste lahendamist; koordineerib ja korraldab infotehnoloogiliste lahenduste arenguküsimusi;

3) mittepalgaline vallavalitsuse liige Triin Pärna (haridus- ja kultuuriosakonna juhataja).

4) mittepalgaline vallavalitsuse liige Aime Roosioja (finantsjuht)

Asevallavanem on Elar Niglas.

Vallavalitsus:
1) valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest;
2) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele;
3) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse;
4) lahendab küsimusi, mis on delegeeritud valitsusele, või volitab nende küsimuste lahendamise valla või linna ametiasutusele, ametiasutuse struktuuriüksusele või ametnikule täitmiseks.