Teenus lastega pere toetamiseks

8.05.23

Lastega peresid toetavate sotsiaalteenuste eesmärk on toetada lastega peret või last kasvatavat isikut, et tagada lapse heaolu ja lapsele tema arengut toetav keskkond ning suurendada perekonna toimetulekut.

Lähtuvalt abivajadusest osutatakse lastega peredele teenuseid, milleks võivad olla:
1) erialaspetsialisti nõustamisteenus;
2) perenõustamisteenus;
3) teraapiateenus;
4) kriisiabi;
5) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine.

Õigus hüvitisele

Õigusteenuse saamiseks on lapsel, alaealiste lastega perel või last kasvataval isikul, kes vajab eelpool nimetatud  teenuseid, et tagada lapse või teda kasvatava isiku psühhosotsiaalne tasakaal ja toimetulek ning heaolu ja arengut toetav keskkond.

Teenuse määramise õiguse selgitab välja ametiasutus lapse heaolu ja abivajaduse hindamisega ning sellest tulenevalt juhtumiplaani koostamisega.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 86)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTF, PDF

Info:

Leila Suits
Lastekaitsespetsialist
5347 7008
Leila.Suits@tyri.ee
(II korrus)