Terviseprofiilid

Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest.

Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse või maakonna elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. Profiili sisendiks on nii indikaatorite alusel kogutud statistilised andmed kui ka kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise- ja muude valdkondade spetsialistidelt kogutud arvamused ja info.

Terviseprofiili koostamise eesmärk on:

  • juhtida tähelepanu omavalitsuses või maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele
  • tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse ja maakonna arengukavasse
  • anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas
  • aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua eeldused rahvastiku tervise parendamiseks.

Endise Väätsa valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2019

Endise Käru valla terviseprofiil 2013 

Türi valla (kuni 31.12.2017) terviseprofiil ja tegevuskava

Järva maakonna tervise ja heaolu strateegia

Info:
Eva Seera
tervisedendus- ja kogukonnaspetsialist
Eva.Seera@tyri.ee
5884 8780
(II korrus)