Üldhooldusteenuse tagamise toetus

15.06.20

Üldhooldusteenuse tagamise toetus on üldhooldusteenust saama õigustatud isikule teenuse osutamise tagamiseks Türi valla eelarvest perioodiliselt makstav toetus.

Õigus hüvitisele on Türi vallast sotsiaalhoolekandelist abi saama õigustatud isikul, kellele on tagatud üldhooldusteenus ning isikul puudub võimekus tasuda täies ulatuses üldhooldusteenuse tasu.

Hüvitist makstakse summas, mis jääb üldhooldusteenust saama õigustatud isikul pärast enda ülalpidamisvõime ning perekonnaseadusest tulenevalt isikule ülalpidamist andma kohustatud isikute ülalpidamisvõime realiseerimist üldhooldusteenuse tasust puudu.

SOOVITUSLIK toetuse taotlus RTFPDF

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 119)

Info:
Astrit Ujok
sptsiaaltööspetsialist
5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee 
(I korrus kabinet 101)