« Tagasi

28. veebruarini on avatud konkurss vallasekretäri abi ametikohale

Türi Vallavalitsus otsib oma meeskonda VALLASEKRETÄRI ABI

Vallasekretäri abi on Türi Vallavalitsuse (ametiasutus) kantselei koosseisu ja tippspetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik. Tippspetsialistina on vallasekretäri abil oma ametiülesannete täitmisel oluline otsustus- ja vastutuspädevus ning ta peab oma tegevusvaldkonnas juhendama teisi ametnikke ja töötajaid, lahendama iseseisvalt teabehalduse korraldamise ja personalialaste küsimustega seotud ülesandeid ning osalema kantselei pädevuses olevate küsimuste arendustegevuses.

Vallasekretäri abi nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem, ametikoha vahetu juht on vallasekretär. Ametikoht on tähtajatu.

Vallasekretäri abi teenistusülesannete täitmiseks on vaja eriteadmisi või kvalifikatsiooni teabehalduses ning personalitöös. Ametniku peamised teenistusülesanded on;

1) ametiasutuse dokumendiregistris asutusse saabunud dokumentide Türi Vallavalituse õigusaktide ja istungite protokollide registreerimine ning dokumendiregistri kaudu avalikustamine; istungite protokollide ja õigusaktide ärakirjade ja väljavõtete vormistamine ning ametliku kinnitamise korraldamine;
2) postiteenuse kaudu väljastatud dokumentide arvestuse pidamine;
3) Türi Vallavalitsuse hallatavate asutuste andmete ning dokumentide riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikule registrile edastamine;
4) personalialaste dokumentide vormistamine;
5) osalemine teabehalduse korraldamist reguleerivate juhiste ja kordade väljatöötamisel ning teabehaldust reguleerivate õigusaktide täitmise tagamine; 
6) vajadusel teenistusliku järelevalve menetluses osalemine.

Ametijuhend

Ametipalga määramisel on ametikoha põhipalga miinimummääraks 900 eurot kuus ja maksimummääraks 2000 eurot kuus.

Isikule kohaldatakse ametikohale nimetamisel katseaega 4 kuud.

Nõuded kandidaadile

Vallasekretäri abi ametikohale kandideerijal peab olema vähemalt keskharidus ja vähemalt 3 aastat kogemust sarnasel ametikohal.

Ametikoht eeldab täpsust, kohusetundlikkust, analüüsivõimet, meeskonnatööd ning head suhtlemisoskust ja pingetaluvust.

Kasuks tulevad varasemad kogemused dokumendihaldussüsteemidega (eeskätt dokumendihaldussüsteemiga Webdesktop) töötamisel ning teadmised kohaliku omavalitsuse toimimisest, avaliku teenistuse nõuetest ning ametniku kohustustest, avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse nõuetest ning teabehalduse korraldamise ja küberturvalisuse tagamise nõuetest.

Eeldatakse ühe enimkasutatava võõrkeele (vene keel, inglise keel või saksa keel) oskust suhtlustasandil.

Dokumendid kandideerimiseks

1) sooviavaldus vallasekretäri abi ametikohale kandideerimiseks;
2) andmed hariduse ning varasema töökogemuse kohta ning lühike kirjeldus, miks on soov vallasekretäri abi ametikohale asuda.  
3) märkida, kui on olemas haridus- või pädevusnõuded, mis võimaldavad vajadusel kõigi õigustega asendada vallasekretäri.

Dokumendid esitada kirjalikult, eelistatult digitaalselt e-postile vallavalitsus@tyri.ee hiljemalt  28. veebruaril 2020.

Kontaktisik Lii Laanemets, Türi vallasekretär,  telefon 384 8210, 526 5704; e-post Lii.Laanemets@tyri.ee.