Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

20.05.20
  • Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus (edaspidi üldhooldusteenus) on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Hüvitise saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus. Lisaks märgitakse taotlusele taotleja igakuine sissetulek ning võimalused üldhooldusteenuse eest tasumiseks.

  • Üldhooldusteenus määratakse ametniku haldusaktiga või halduslepinguga. Haldusaktiga määratakse teenuse osutamine juhul, kui Türi vald osutab teenust vallaasutuse kaudu ise. Halduslepinguga määratakse teenuse osutamine juhul, kui Türi vald korraldab teenuse saamise koostöös teenust osutava juriidilise isiku või riigi- või mõne teise kohaliku omavalistuse asutusega.

  • Haldusakti või halduslepinguga määratakse ka teenuse eest tasu maksmine.

SOOVITUSLIK taotluse vorm RTFPDF

Info:
Astrit Ujok
sptsiaaltööspetsialist
5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 19)

Vaata ka: Perekonnaseadus