TÜRI VALLA PÕHIMÄÄRUS

Türi vald on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes omab õigusi ning kannab kohustusi oma organite ja asutuste kaudu.

Türi valla omavalitsusorganid on:

Türi Vallavolikogu - Türi valla kui omavalitsusüksuse esinduskogu, mille valivad neljaks aastaks Türi valla hääleõiguslikud elanikud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.

Türi Vallavalitsus - Türi valla kui omavalitsusüksuse täitevorgan, mille moodustab vallavolikogu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

Türi valla asutused on Türi Vallavalitsus kui ametiasutus ning ametiasutuse hallatavad asutused.

Türi vallal avalik-õigusliku juriidilise isikuna ei ole registrikoodi. Registrikood on Türi valla asutustel, mis ei ole iseseisvad juriidilised isikud. Türi valla asutused on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

Türi valla tööorganiteks on omavalitsusorganite moodustatud alalised ja ajutised komisjonid ning Türi valla asutuste tegevuse korraldamiseks moodustatud komisjonid, nõukogud ja hoolekogud.

Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut esindavad õigussuhetes seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega määratud ulatuses Türi Vallavolikogu esimees ja Türi vallavanem,  seadusest tuleneval alusel moodustatud organid ja kogud (volikogu, valitsus, komisjonid, hoolekogud, nõukogud), Türi valla asutused ja asutuste juhid ning Türi valla teenistujad ja töötajad või vastavate organite, asutuste või isikute poolt volitatud esindajad.