Millised on isiku (andmesubjekti) õigused

Andmesubjekti õigused on sätestatud üldmääruse III peatükis artiklid 12-23.

1. Õigus saada teavet ja olla teavitatud (artiklid 12-14)
Isikuandmete töötlemine peab olema selge ja läbipaistev. Selleks on ametiasutus avaldanud kokkuvõtte õiguslikest alustest, millest tulenevalt ta isikuandmeid töötleb.

Isikuandmete töötlemise kohta tuleb pidada isikuandmete töötlemise registrit, milles märgitakse

1) isikuandmete töötlemise eesmärk;
2) andmesubjektide kategooriad, kelle andmeid töödeldakse;
3) isikuandmete liikide kirjeldus või loetelu;
4) andmed, kellele isikuandmed avalikustatakse või on avalikustatud;
5) kui isikuandmeid edastatakse kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele, siis asjaomase kolmanda riigi või organisatsiooni nimetus ning kaitsemeetmed;
6) võimalusel eri andmeliikide kustutamise tähtajad;
7) võimalusel tehniliste ja korralduslike turvameetmete üldine kirjeldus.

Isikuandmete töötlemise registrit koostab ja peab Türi Vallavalitsuse andme- ja teabehaldur, kes on täidab ka andmekaitsespetsialisti ülesandeid.
Isikuandmete töötlemise register on hetkel koostamisel.

2. Õigus tutvuda oma andmetega (art15)
Igal füüsilisel isikul on õigus teada, kas tema andmeid töödeldakse, ning andmete töötlemise korral tutvuda oma andmete ning järgmise teabega:

1) töötlemise eesmärk;
2) töötlemise eesmärgil kogutud isikuandmete liigid;
3) kellele on isikandmeid avalikustatud või kellele avalikustatakse;
4) isikuandmete säilitamise aeg ning selle määramise kriteeriumid;
5) kui isikuandmeid ei ole kogutud andmesubjektilt, teave andmete allika kohta;
6) teave kas kogutud isikuandmete alusel on võimalik teha automatiseeritud otsuseid, sh profiilianalüüsi.
Andmesubjektil on õigus tutvuda kõigi tema kohta kogutud andmetega.

3. Õigus nõuda andmete parandamist (art 16)
Igal isikul on õigus nõuda, et ametiasutus parandaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, on andmesubjektil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel.

4. Õigus andmete kustutamisele (art 17)
Isikul on andmete töötlejalt õigus nõuda põhjendamatu viivituseta oma isikuandmete kustutamist järgmistel juhtudel:
1) isikuandmete töötlemise eesmärk, milleks isikuandmeid koguti või töödeldi, on äralangenud;
2) kui isikuandmeid töödeldi andmesubjekti kirjaliku nõusoleku alusel, vastava nõusoleku tagasivõtmisel, kui esine mõnda teist õiguslikku alust isikuandmete töötlemiseks;
3) andmesubjekt on esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise kohta ja isikuandmete töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
4) andmete kustutamise nõue tuleneb mõnest juriidilisest kohustusest;
5) andmeid koguti seoses lapsele infoühiskonna teenuste pakkumisega.

Isik ei saa nõuda isikuandmete kustutamist isikuandmete säilitamise tähtaja kestel (st ajal, mil ametiasutus on vastavalt dokumentide liigitusskeemile kohustatud teavet asutuses hoidma). Isikuandmete säilitamise tähtajad määratakse seaduse või määrusega. Erandjuhul, kui riiklik õigusakt isikuandmete säilitamiseks tähtaega ei määra, kehtestab andmete säilitustähtaja kas Türi Vallavolikogu või Türi Vallavalitsuse õigusakt või kehtestab tähtaja Türi Vallavalituse kui ametiasutuse juht (vallavanem).

5. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (art 18)
Isikul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

1) isikuandmete töötlemise vaidlustamise ajaks, st ajaks, mis võimaldab andmete töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida;
2) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid isik ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
3) andmete töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
4) isik on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ning kontrollitakse, kas andmete töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused.

Isikuandmete töötlemise piiramise nõude esitamisel, on ametiasutusel lubatud isikuandmeid küll säilitada, kuid mitte edasi töödelda.

Isikuandmete töötlemise piiramise, parandamise ja kustutamise korral, on ametiasutusel (vastutaval töötlejal) kohustus edastada teave isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise kohta kõigile vastuvõtjatele, kellele isikuandmed on avaldatud. Seda kohustust ei tule täita juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi (art 19).

Andmesubjekti taotluse alusel on vastutaval töötlejal lisakohustus teavitada andmesubjekti ka andmete vastuvõtjatest.

Isikuandmete töötlemise lõpetamist või piiramist ei saa nõuda, kui andmete koosseis ja töötlemise alus tuleneb seadusest.

6. Õigus nõuda andmete ülekandmist
 Isikul on juhul, kui tema isikuandmeid on kogutud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul, õigus taotleda oma isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale. Selle õiguse realiseerimiseks peavad olema täidetud üldmääruse artiklist 20 tulenevad kõik nõuded:

1) isikuandmete töötlemise aluseks peab olema andmesubjekti ja vastutava töötleja vahel sõlmitud lepingu või nõusolek;
2) isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult;
3) andmete ülekandmine peab olema tehniliselt teostatav;
4) andmete ülekandmine ei tohi kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi.

7. Õigus esitada vastuväiteid
Üldmääruse artiklist 21 tulenevalt on isikul õigus konkreetsest olukorrast lähtuvalt igal ajal esitada teda puudutavate isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid, seda eelkõige juhul, kui tema andmeid töödeldakse avaliku huvi või õigustatud huvi alusel. Ametiasutus ei tohi sel juhul isikuandmeid edasi töödelda, v.a juhul, kui ta tõendab, et andmeid töödeldakse mõjuvalt õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või andmeid töödeldakse õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

Kui poolte vahel tekib andmetöötluse osas eriarvamusi, on andmesubjektil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

8. Õigus piirata automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemist
Üldmääruse artikli 22 lõike 1 kohaselt on isikul õigus nõuda, et tema kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel (sh profiilianalüüsil) ning mis toob kaasa teda puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldavad talle märkimisväärset mõju.

Sellist piirangut ei kohaldata, kui

1) automatiseeritud töötlusel põhinevat otsust on vaja andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks;
2) töötlus toimub juriidilistel (seadusest tulenevatel) alustel;
3) andmetöötlus põhineb andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul.

9. Surnud isiku andmete töötlemine
Kui isik on eluajal andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks, võib tema andmeid töödelda 10 aastat pärast tema surma, kui isik (andmesubjekt) ei ole otsustanud teisiti.

Kui andmesubjekt on surnud alaealisena, siis kehtib tema nõusolek 20 aastat pärast andmesubjekti surma.

Pärast andmesubjekti surma on tema isikuandmete töötlemine lubatud andmesubjekti pärija nõusolekul, välja arvatud juhul, kui:

1) andmesubjekti surmast on möödunud 10 aastat;
2) alaealiselt surnud andmesubjekti surmast on möödunud 20 aastat;
3) isikuandmeid töödeldakse muul õiguslikul alusel.

Mitme pärija olemasolul on andmesubjekti isikuandmete töötlemine lubatud neist ükskõik kelle nõusolekul.
Andmesubjekti ja pärijate nõusolekut ei ole vaja, kui töödeldavateks isikuandmeteks on üksnes surnud isiku nimi, sugu, sünni- ja surmaaeg, surma fakt ning matmise aeg ja koht.

KOKKUVÕTVALT

Igal füüsilisel isikul (andmesubjektil) on seega õigus saada teavet

1) kas asutuses töödeldakse tema isikuandmeid;
2) kui, siis milliseid isikuandmeid;
3) millisel EL üldmääruses sätestatud alustel isikuandmeid töödeldakse;
4) kas isikuandmeid on töödeldud vähimal vajalikul määral ning eesmärgipäraselt;
5) kas isikuandmeid on säilitatud vaid selleks lubatud ajaperioodi jooksul;
6) kellele (millistele asutustele ning juriidilistele ja füüsilistele isikutele) ja millisel eesmärgil on isikuandmeid edastatud.

Samuti on isikul (andmesubjektil) õigus kontrollida, kas tema, tema alaealiste laste ning ka isiku, kelle pärija ta on, andmed on õiged ja täielikud ning teha ettepanekuid andmete parandamiseks.

Taotlused isikuandmete töötlemise asjaolude kontrollimise kohta, aga ka ettepanekud isikuandmete parandamiseks, töötlemise piiramiseks või lõpetamiseks tuleb esitada Türi Vallavalitsusele kirjalikku taasesitamist võimaldava viisil – kas aadressile Hariduse tn 3, 72213, Türi linn, Türi vald, Järva maakond või e-postile vallavalitsus@tyri.ee.

Samuti võid kohe pöörduda asutuse andmekaitsespetsialisti poole – Katrin Keevend, e-post Katrin.Keevend@tyri.ee; telefon 521 3057.

Isik saab küsida andmeid ainult enda ja oma alaealiste laste ja surnud isiku, kelle pärija ta on, kohta, mistõttu on Türi Vallavalitsusel õigus taotleda andmeid isiku tuvastamiseks ning esindusõiguse tõestamiseks.

 

Koostatud 25. mail 2018 Täiendatud 15. jaanuaril 2019