Isikundmete kaitsekohustuse põhilised alused

5.07.21

ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIALUSED

Füüsilise isiku isikuandmete kaitsmise ning sellest tulenevalt isikuandmete töötlemise põhilised õiguslikud alused tulenevad alljärgnevatest õigusnormidest

  • EESTI VABARIIGI PÕHISEADUS § 26

Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi kellegi perekonna- ega eraellu sekkuda muidu, kui seaduses sätestatud juhtudel ja korras tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks.

  • EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA

Artikkel 7 Era- ja perekonnaelu austamine

Igaühel on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust.

Artikkel 8 Isikuandmete kaitse

1.   Igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.

2.   Selliseid andmeid tuleb töödelda asjakohaselt ning kindlaksmääratud eesmärkidel ja asjaomase isiku nõusolekul või muul seaduses ettenähtud õiguslikul alusel. Igaühel on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega ja nõuda nende parandamist.

3.   Nende sätete täitmist kontrollib sõltumatu asutus.

  • EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPING (konsolideeritud versioon)

Artikkel 16

1.   Igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.

2.   Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt eeskirjad füüsiliste isikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning liikmesriikides liidu õiguse reguleerimisalasse kuuluva tegevuse puhul, samuti selliste andmete vaba liikumise eeskirjad. Nende eeskirjade täitmist kontrollivad sõltumatud asutused.

  • 25. maist 2018 kõikidele Euroopa Liidu liikmetele, sh Eestile otsekohalduv

EUROOPA PARLAMENID JA NÕUKOGU 27. aprilli 2016  MÄÄRUS (EL) 2016/679 füüsiliste isikute  kaitse kohta isikuandmete  töötlemisel  ja selliste  andmete  vaba liikumise ning  direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUS) (edaspidi üldmäärus)

Füüsilise isiku ehk andmesubjekti õigused ja isikuandmete töötlemise nõuded, tulenevad eelkõige sellest määrusest.

  • Siseriiklik ISIKU ANDMETE KAITSE SEADUS, jõustus 15. jaanuaril 2019.

Siseriiklik isikuandmete kaitse seadus reguleerib üldmäärusega sätestatud juhtudel ja ulatuses isikuandmete töötlemise põhimõtteid, kasutamise erijuhtumeid,  järelevalvet ja vastutust.

IKS 4. peatükk on mõeldud isikuandmete töötlemisele õiguskaitseorganites (uurimisasutused, prokuratuur, vangla jms) ning see peatükk Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse tegevusele valdavalt ei laiene.

  • Siseriiklikud ERISEADUSED, millega on reguleeritud muu hulgas isikuandmete töötlemisega seotud asjaolud (andmete koosseis, säilitustähtajad jms).

Koostatud 25. mail 2018

Täiendatud 15. jaanuaril 2019