Isikuandmete teistele isikutele ja asutustele edastamine

12.09.23

1. Kehtib põhimõte, et kolmandatele isikutele ja asutustele edastab ametiasutus isikuandmeid ainult siis, kui

1) andmete edastamise kohustus või õigus tuleneb õigusnormist (seadusest ja seaduse alusel antud õigusaktist);

2) andmete edastamise õigus tuleneb avalike ülesannete täitmiseks sõlmitud lepingust.

2. Võlasuhte rikkumisega seotud isikuandmeid edastab ametiasutus kolmandatele isikutele vaid võlgniku (andmesubjekti) krediidivõimekuse hindamise või muul sarnasel eesmärgil ning edastatavate andmete õigsus on kontrollitud.

Võlasuhte rikkumisel ei edastata

1) eriliiki isikuandmeid;

2) isikuandmeid, mis on seotud süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta, enne  avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist;

3) isikuandmeid, kui see kahjustab ülemäära andmesubjekti õigusi;

4) isikuandmeid, kui lepingu rikkumisest on möödunud vähem kui 30 päeva;

5) isikuandmeid, kui lepingust tulenevate kohustuste rikkumise lõppemisest on möödunud rohkem kui 5 aastat.

3. Ametiasutus võib isikuandmeid kolmandale isikule ja asutusele edastada ka juhul, kui andmesubjekt on isikuandmete edastamiseks andnud kirjaliku nõusoleku.

4. Isikuandmete kolmandatele isikutele ja asutustele edastamise kohta peab ametiasutus arvestust ning igal isikuandmete edastajal on kohustus dokumendihaldussüsteemis peetavas andmekogus (AK registris) märkida järgmised andmed:

1) kellele (isiku nimi või asutuse nimetus) andmed edastati või väljastati;

2) millal väljastati (kuupäev);

3) millisel viisil väljastati (posti teel, e-posti teel, tähitud postiga, käsipostiga; suuliselt)

4) millist infot väljastati (andmete kategooriad ja liigid);

5) kelle andmeid väljastati (andmesubjekti nimi);

6) mis eesmärgil väljastati (selle alusel on võimalik kontrollida andmete edastamise õiguslikkust);

7) suuremahuliste (üle 20) andmesubjektide puhul lisatakse registrisse eraldi fail;

8) andmete edastaja ees- ja perekonnanimi.

AK-registri andmed on alalised.

5. Olulisemad alused ja asjaolud isikuandmete edastamiseks

1) asjaga seotud haldusmenetlustes on kõikidel menetlusosalistel õigus saada teavet, kes on haldusmenetlusse kaasatud. Sellise juhul edastatakse menetlusosalisest andmesubjekti ees- ja perekonnanimi. Üldjuhul ei avaldata teistele menetlusosalistele andmesubjekti kontaktandmeid, v.a juhul, kui sellise info väljastamine tuleneb mõnest õigusaktist;

2) töölepingulise, avaliku teenistuse seaduse alusel teenistussuhte ning võlaõiguslikust lepingust tulenevalt edastatakse andmed maksuseadusest tulenevalt vastavalt Maksu- ja Tolliametile ja  Sotsiaalkindlustusametile, Tööinspektsioonile, Eesti Töötukassale ja Tervisekassa. Avaliku teenistusega seotud teenistussuhtest tulenevalt  ka Rahandusministeeriumile ning Riigi Tugiteenuste Keskusele; korruptsioonivastase seadusega sätestatud juhul Justiitsministeeriumile; õppelaenu kustutamiseks Rahandusministeeriumile;

3) sotsiaalhoolekandega seotud avalike ülesannete täitmisel edastatakse isiku andmed, sh eriliigilised andmed vastavat  sotsiaalhoolekandelist teenust osutavale või sotsiaalteenuste korraldamises osalevale ettevõttele või asutusele või sotsiaalteenuste ja -abi korraldamisega tegutsevate projektide elluviijatele, aga tulenevalt õigusaktist ka Sotsiaalkindlustusametile ja Sotsiaalministeeriumile;  

4) eestkoste ja lapsendamisega seotud asjades edastatakse andmed, sh eriliigilised andmed kohtule;

5) pöördumisel ja nõudmisel edastatakse andmed pankrotihalduritele ja kohtutäituritele ning notaritele;

6) maakorralduse ja katastriüksuste jagamisega seotud andmed edastatakse volitatud maamõõtjatele ning Maa-ametile; õigusvastaselt võõrandatud vara menetlusega seotud isikute andmed Rahandusministeeriumile;

7) Türi vallale kuuluvate eluruumide üürilepingute vormistamiseks edastatakse isikute andmed üürilepinguid vormistama volitatud Türi valla asutusele Türi Haldusele;

8) isikut tõendavate dokumentide taotlemiseks ja vastuvõtmiseks edastatakse taotleja andmed Politsei- ja Piirivalveametile;

9) riigi poolt toetatud õpilaskodu koha tagamiseks edastatakse õpilase, kes vajab õpilaskodu kohta, andmed Haridus- ja Teadusministeeriumile: 

10) lõputunnistuse duplikaadi väljastamiseks või õpingute tõendamiseks edastatakse andmed Türi valla vastavale koolile;

11) jäätmekäitluse korraldamiseks ja juhul, kui jäätmekäitlejate registrist ei ole võimalik tõeseid andmeid saada, edastatakse jäätmevaldaja andmed korraldatud olmejäätmevedu tagavale ettevõtjale;

12) isikute, kelle suhtes Türi vald on eestkostja, andmed edastatakse isikutele ja asutustele, kus on isiku varaliste ja isikuhooldusõiguste tagamiseks teha toiminguid või sõlmida lepinguid.

 

Ülalmärgitud loetelu ei sisalda isikuandmete kandmist andmekogudesse ja infosüsteemidesse ning loetelu ei ole ka lõplik.

 

Koostatud 25. mail 2018
Täiendatud 15. jaanuaril 2019
Muudetud 12. septembril 2023