Õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks

9.05.23

Üldine alus isikuandmete töötlemiseks - kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6.

(1) Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada vallas või linnas sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate hoolekannet, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla või linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.

(2) Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest.

(21) Kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal korraldab omavalitsusüksus lisaks käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes sätestatud ülesannetele sõjategevuses kannatada saanud isikute ja sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikoha ülesandeid täitma asunud isikute perekondade sotsiaalhoolekannet ning aitab kaasa isikute evakueerimisele ja evakueeritute majutamisele, toitlustamisele ning arstiabi andmisele.

(3) Lisaks käesoleva paragrahvi 1.–21. lõikes sätestatud ülesannetele otsustab ja korraldab omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi: 

1) mis on talle pandud teiste seadustega;

2) mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada.

(4) Omavalitsusüksus täidab riiklikke kohustusi:

  1. mis on talle pandud seadusega;
  2. mis tulenevad selleks volitatud riigiorgani ja antud volikogu vahelisest lepingust.

Erinormidest tulenev isikuandmete töötlemine (loetelu ei ole lõplik ning sellele võib lisanduda õiguslikke aluseid veel muudest loetelus nimetamata seadusest ja nende alusel antud õigusaktidest).

1. Rahvastikuregistri seaduse ja perekonnaseisutoimingute seadusest tulenevalt isikute sünni registreerimisega seotud andmete ning elukohaandmete Eesti rahvastikuregistrisse kandmine, registrikande aluseks olevate andmete kogumine ja säilitamine ning rahvastikuregistrist seadusega sätestatud alustel andmete väljastamine.  

2. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiukorraldusega seotud seaduste (sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, perehüvitiste seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töövõimetoetuse seaduse, ohvriabi seaduse, psühhiaatrilise abi seaduse, rahvatervise seaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, ravikindlustuse seaduse jms) ning nende seaduste alusel antud õigusaktidest lähtuvalt sotsiaalhoolekande korraldamiseks, sotsiaalabi ja -teenuste osutamiseks ning rahvatervise kindlustamiseks ja tagamiseks vajalike isikuandmete kogumine ja säilitamine, andmete sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse kandmine, andmete kontrollimine ning seaduste alusel andmete väljastamine.

3. Perekonnaseadusest tulenevalt piiratud teovõimega isikute (nii alaealiste kui ka

täiskasvanute) eestkoste ja õiguste kaitse korraldamiseks vajalike isikuandmete kogumine, säilitamine ning seaduste alusel andmete edastamine ja väljastamine.

4.  Eesti Vabariigi haridusseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse, huvikooli seaduse ning nende alusel antud õigusaktidest lähtuvalt isikute andmete kogumine ja säilitamine, andmete Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) sisestamine ning EHISest andmete saamine ja seaduse alusel väljastamine.

5. Lastekaitseseaduse alusel Türi valla haldusterritooriumil elavate või viibivate laste õiguste ja heaolu tagamiseks laste ja lastega seotud isikute isikuandmete kogumine ja töötlemine ning andmete seaduses sätestatud alustel edastamine.

6. Noorsootöö seadusest tulenevalt projektlaagri tegevusloa menetluseks andmete töötlemine, projektlaagri pidamiseks nõutavate andmete kandmine EHI-sesse; noortevolikogu valimiste korraldamisega ning noortevolikogu tööga seotud andmete töötlemine.

7. Planeerimisseadusest tulenevalt planeeringutega seotud isikuandmete ning ehitusseadustikust tulenevalt ehitiste ehitamise ja kasutamise ning riikliku järelevalvega seonduvate isikuandmete kogumine ning ehitisregistris ja teeregistris vastavate andmete töötlemine.

8. Maamaksuseaduse, maakatastriseaduse, maakorraldusseaduse ja kinnistusraamatu seaduse alusel maaüksuse kasutamise ja maksustamisega seotud isikuandmete kogumine ja säilitamine ning seaduste ja nende alusel antud õigusaktidest lähtuvalt maakatastrisse ja kinnistusraamatusse isikuandmete edastamine ning vastavatest registritest isikuandmete saamine, Maksu- ja Tolliametile maamaksu määramiseks andmete edastamine.

9. Maa- ja omandireformi reguleerivatest õigusaktidest lähtuvalt isikuandmete kogumine, säilitamine ja seaduste alusel andmete edastamine.

10. Jäätmeseadusest tulenevate ülesannete täitmisega seotud isikuandmete kogumine ja säilitamine ning jäätmevaldajate registrisse andmete kandmine, alusandmete kogumine ja säilitamine, kontrollimine ning seaduste alusel andmete edastamine ja väljastamine.

11. Veterinaarseaduse alusel koerte ja vajaduse korral teiste lemmikloomade üle arvestuse pidamiseks loomaomanike andmete kogumine, andmekogusse kandmine, säilitamine ja seaduste alusel edastamine.

12. Kalmistuseaduse alusel maetud või tuhastatud isikute ning hauaplatsi kasutaja andmete kogumine ja säilitamine ning seaduse alusel väljastamine, andmete kandmine Türi valla kalmisturegistrisse.

13.  Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse, looduskaitseseaduse, veeseaduse, maapõuseaduse, jäätmeseaduse, metsaseaduse, lõhkematerjaliseaduse, liiklusseaduse, autoveoseaduse alusel pöördumisel nõusolekute, kooskõlastuste ja lubade väljastamiseks isikuandmete kogumine ning dokumendiregistris registreerimine.

14. Valimisseaduste alusel (Riigikogu valimise seadus, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus, Euroopa Parlamendi valimise seadus ja rahvahääletuse seadus) kandideerivate isikute ning valijate andmete kogumine ja säilitamine ning seaduse alusel väljastamine; valimisnimekirjades muudatuste tegemiseks andmete kogumine ja edastamine; kodus ja asukohas hääletamiseks isiku elukoha ja kontaktandmete ning tervisliku seisukorra kohta andmete kogumine ning jaoskonnakomisjonidele edastamine.

15.  Notariaadiseadusega vallasekretäri pädevusse antud tõestamistoimingute tegemiseks (dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamisel) ärakirjale kantud isikuandmete töötlemine, tõestustoimingu tegemiseks pöördunud isiku tuvastamiseks vajalike isikuandmete töötlemine ning pensioni ja riiklike toetuste maksmiseks kolmanda isiku, kelle arvelduskontole toetus või pension makstakse, andmete töötlemine ning tõestustoimingu tegija andmete tõestustoimingute registrisse kandmine.

16. Võlaõigusseadusest ja raamatupidamise seadusest tulenevalt Türi vallaga lepingulises suhtes olevate isikute andmete kogumine, säilitamine ning seaduse alusel väljastamine ja edastamine; andmete edastamine maksukohustuslaste registris.

17. Eriseadustega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohtuvälise menetleja ülesannete täitmisel väärteomenetluses isikuandmete kogumine ja säilitamine ning väärteomenetluses e-toimiku menetluse infosüsteemi andmete sisestamine ning seaduste alusel väljastamine.

18. Haldus- või tsiviilõiguslikes vaidlustes, kus pooleks on Türi vald, õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning kohtute õigust mõistvat funktsiooni täitmiseks isikuandmete kogumine ja kohtule edastamine, andmete edastamine valdavalt e-toimiku kaudu.

19. Türi vallaga töö- või teenistussuhtes olevate isikute kohta töölepingu seaduse, avaliku teenistuse seaduse või töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse alusel töö- või teenistussuhteks vajalike isikuandmete, töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevate isikuandmete, õppetoetuste ja õppelaenud seadusest tulenevalt isikuandmete ning raamatupidamise seadusest ja korruptsioonivastasest seadusest tulenevate isikuandmete kogumine, säilitamine ning seaduse alusel väljastamine, andmete Eesti Haigekassale, Riigikassale, kohustusliku kogumispensioni registrile, ja töötamise registrile edastamine; töövaidluse lahendamise seaduse alusel vajadusel andmete edastamine töövaidluskomisjonile või teenistussuhte puhul halduskohtumenetluse seadustiku halduskohtule isikuandmete edastamine.

20. Korruptsioonivastasest seadusest, raamatupidamise seadusest ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest tulenevalt isikute, kes oma tegevusega on Türi valla majandus- ja finantstegevusega seotud, kohta eelmärgitud seadusest tulenevate andmete kogumine, säilitamine ja seaduse alusel väljastamine; korruptsioonivastase seaduse alusel huvide deklaratsioonide registrisse esitatud andmete kontrollimine ning registrile andmete edastamine.

21. Avaliku teabe seaduse,  märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse;  haldusmenetluse seaduse alusel asutusele saadetud avalduste, teabenõuete, märgukirjade, selgitustaotluste saatjate andmete kogumine, dokumendiregistrisse kandmine, säilitamine ja seaduse alusel väljastamine.

22.  Välismaalaste seaduse § 294 alusel Türi valla territooriumil viibiva välismaalase õigusliku staatuse kohta andmete kontrollimine ning tema kohta andmete kogumine ning seadusliku aluseta Türi vallas viibivast või töötavast välismaalasest Politsei- ja Piirivalveametile teabe edastamine.

23. Avaliku korra ja vara kaitseks avalikesse kohtadesse paigutatud jälgimisseadmete kaudu isikute kujutiste salvestamine, säilitamine ja seaduse alusel väljastamine.

24. Korrakaitse seaduse ja eriseaduste alusel riikliku järelevalve ning väärteomenetluse seadustiku ja eriseaduste alusel kohtuvälise menetlejana tegutsedes vastavas menetluse menetluseosalise isikuandmete ning menetluses vajalike isikuandmete kogumine, töötlemine, säilitamine ja seaduse alusel väljastamine.

25. Muudel juhtudel, kui isik pöördub omaalgatuslikult ametiasutuse või omavalitsusorganite poole.

 

Koostatud 25. mail 2018
Täiendatud 15. jaanuaril 2019; 13. veebruaril 2020, 5.  juulil 2021.