Valmis Türi valla haridusvaldkonna analüüs ja pikaajaline teenusvajaduse prognoos

Vaata videosalvestist OÜ Cumulus Consulting ettekandest 19.mail toimunud Türi Vallavolikogu ühendkomisjoni koosolekul. VIDEO SIIN

Tänapäevane Türi vald ja selle haridusasutuste võrk on kujunenud kuue omavalitsuse liitumise tulemusena. Vallas on kokku 10 haridusasutust 14 tegevuskohas, seitsmes erinevas asustusüksuses - kaks lasteaeda, kaks lasteaed-põhikooli, kolm põhikooli, kool erivajadusega lastele, gümnaasium ja muusikakool. Asutustes käib kokku enam kui 1600 last.

Nii nagu kogu Järva maakonna elanike arv on juba pikka aega langustrendis, on ka Türi vallas elanike arv viimase viieteistkümne aasta jooksul järjepidevalt vähenenud. Seejuures on kõige enam kahanenud just koolieas laste arv. Seoses tööealise elanikkonna vähenemisega on järjest enam löögi all valla finantsiline võimekus.

Nagu paljud teised omavalitsused seisab ka Türi vald haridusvõrgu kujundamisel oluliste küsimuste ees, mille langetamiseks on vajalik probleemkohtade analüüs ja tulevikuarengute prognoosimine.

Türi valla jaoks tegi vajaliku probleemkohtade analüüsi ja tulevikuarengute prognoosi OÜ Cumulus Consulting, kellel on sarnaste analüüside tegemise kogemus juba paljudes Eesti piirkondades.

Tellitud analüüsi eesmärgiks ongi anda sisend otsuste tegemiseks valla haridusvõrgu tuleviku osas. Cumulus Consulting konsultandid analüüsisid valla laste arvu, paiknemist piirkonniti, toimunud rahvastikuarenguid, ülevaadet valla haridusvõrgust, õpilasrännet ja koolipidamise finantsvaadet. Rahvastikuprognoosist tulenevalt on koostatud valla teenusevajaduse prognoos nii alus- kui ka üldhariduse kohta. Analüüsi tegijad on esitanud ka ettepanekud haridusvõrgu korrastamiseks ja hinnanud nende mõjusid.

Türi vallavolikogu komisjonid saavad ülevaate analüüsist ja ettepanekutest 19. mail toimuval ühiskomisjoni koosolekul. Ettekanne salvestatakse ja seda on võimalik kõigil asjast huvitatutel järele vaadata. Tellitud uuringut tutvustatakse volikogule ja selle komisjonidele 19. mail volikogu ühiskomisjonis.

Haridusvõrgu tuleviku kui väga olulise valdkonna üle korraldab vallavalitsus ka avalikud arutelud valla erinevates piirkondades, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Kutsume kõiki avalikule arutelule:

3. juunil  kell 17.30 Türi kultuurikeskuses

4. juunil kell 17.30 Väätsa  rahvamajas

8. juunil kell 17.30 Oisu rahvamajas

9. juunil kell 17.30 Käru Põhikoolis

10. juunil kell 17.30 Kabala rahvamajas

11. juuni kell 17.30 Laupa Põhikoolis