Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

21.05.20

Riigi Tugiteenuste keskus avas 21. jaanuaril 2020 „Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine" kolmanda taotlusvooru, mille kohaselt saab Türi vallast kohanduse veel kaks eluruumi. Kokku oli Türi valla puuetega inimestel võimalus saada 19 kohandust, millest 17 on kohanduse saanud 2018 ja 2019 aastal avatud taotlusvoorudest. Kohandust on võimalik saada liikumisega seotud toimingute, hügieeni- ja köögitoimingute parandamiseks.

Avaldusi kohanduse saamiseks võeti vastu 9. märtsini 2020.

Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus

Meetme raames eluruumi kohandamist saab taotleda erivajaduse katmiseks:
1. liikumisega seotud toimingutes (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);
2. hügieenitoimingutes (pesemis- ja tualetitoimingud);
3. köögitoimingutes (toiduvalmistamine, söömine ja joomine).

Kohandada saab eluruumi, mis:
1. asub Türi valla haldusterritooriumil;
2. on kohanduse saaja rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht;
3. on aastaringseks elamiseks sobiv;
4. on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Kui kohandamise tegelik maksumus ületab meetme vahenditest rahastatava maksimaalse maksumuse ja vallaeelarve vahenditest tasutava summa, tuleb eluruumi kohanduse saajal katta ülejäänud summa omaosalusena.

Taotluse kohustuslikud andmed:

Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
Kohandatava eluruumi andmed: tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Taotlusele tuleb lisada:

  1. koopia isikut tõendavast dokumendist;
  2. koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
  3.  eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  4. eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse kohta (olemasolu korral Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamiseks)
  5. pakkumus kohanduse tegijalt.

Taotluse esitamise vormid:

Alus: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Projektist „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine" toetuse taotlemise ning saamise täiendavad tingimused

Info:
Astrit Ujok
sptsiaaltööspetsialist
5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee

Arhiiv:

2019. a taotlusvoor

Avaldatud artikkel 04.07.2019 ajalehes Türi Rahvaleht

2018. a taotlusvoor