Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine (erivajadusest)

Avaldusi võeti vastu kuni 21. detsembrini 2020.

„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Türi Vallavalitsus annab teada, et seoses Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" uue avanenud jooksva taotlusvooruga ja toetuse taotlemise võimalusega läbi kohaliku omavalituse, on erivajadustega inimesel võimalik uuesti taotleda eluaseme kohandamist.
Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus.

Meetme raames eluruumi kohandamist saab taotleda erivajaduse katmiseks:
1. liikumisega seotud toimingutes (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);
2. hügieenitoimingutes (pesemis- ja tualetitoimingud);
3. köögitoimingutes (toiduvalmistamine, söömine ja joomine).

Kohandada saab eluruumi, mis:
1. asub Türi valla haldusterritooriumil;
2. on kohanduse saaja rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht;
3. on aastaringseks elamiseks sobiv;
4. on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Taotluse kohustuslikud andmed:
Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
Kohandatava eluruumi andmed: tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Taotlusele tuleb lisada:
koopia isikut tõendavast dokumendist;
koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
keerulisema kohanduse korral eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse kohta (Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamiseks);
pakkumus kohanduse tegijalt (kui kohanduse maksumus ilma käibemaksuta ületab 5000 eurot, siis tuleb võtta kaks pakkumust).

Projekti rahastuse saamise korral viiakse kohandused ellu eeldatavasti järgmise, 2021. aasta jooksul.

Alus: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine 
 

Info:

Astrit Fedoritš
sptsiaaltööspetsialist
5322 5674
Astrit.Fedoritš@tyri.ee

Arhiiv:

2020. a taotlusvoor

2019. a taotlusvoor

Avaldatud artikkel 04.07.2019 ajalehes Türi Rahvaleht

2018. a taotlusvoor