Sotsiaalhoolekandeline abi

7.08.19
 • Sotsiaalhoolekandeline abi jaguneb järgmiselt:
  1) riigi korraldatav abi;
  2) kohaliku omavalitsuse ehk Türi valla korraldatav abi.
 • Sotsiaalhoolekandeline abi on:
  1) isikule antav mitterahaline hüvitis;
  2) isikule makstav rahaline hüvitis.
 • Türi valla sotsiaalhoolekandelise abi liigid on:
  1) isikule antav mitterahaline hüvitis ehk Türi valla osutatavad või korraldatavad sotsiaalteenused;
  2) isikule makstav rahaline hüvitis ehk Türi valla eelarvest isikule rahasummana makstav sotsiaaltoetus;
  3) isiku kasuks makstav rahaline hüvitis ehk Türi valla eelarvest rahasummana makstav toetus, mis parandab Türi vallalt sotsiaalhoolekandelist abi saama õigustatud isiku toimetulekut, kuid mis makstakse kulu teinud või teenust osutavale isikule.
 • Türi valla osutatavad sotsiaalteenused (mitteammendav loetelu):
  1) koduteenus;
  2) tugiisikuteenus.
  3) isikliku abistaja teenus;
  4) lastega peresid toetavad sotsiaalteenused;
  5) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  6) eluruumi tagamise teenus;
  7) juhuveona osutatav sotsiaaltransporditeenus;
 • Teenust saada soovivate isikute paljususe korral ning juhul, kui Türi vald oma asutuste kaudu ise ei ole võimeline teenust osutama, on ametiasutusel õigus teenused korraldada kolmandate isikute või asutuste kaudu.

  Teisi määruses sätestatud mitterahalisi hüvitisi ehk sotsiaalteenuseid Türi vald ise ei osuta, vaid korraldab abivajajale teenuse saamise.

 • Hüvitise saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord