Taotlus isikuandmete töötlemise kohta

Isikuandmete töötlemist reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärus (edaspidi üldmäärus) ning seda täiendavad siseriiklikud õigusaktid.

Üldmääruse III peatüki artiklid 12-23 sätestavad isiku (andmesubjekti) õigused tema enda või isikute, kelle suhtes ta on seaduslik või volitatud esindaja, isikuandmete töötlemise kohta informatsiooni saamiseks, töötlemise piiramiseks, andmete parandamiseks, kustutamiseks või ülekandmiseks.

Igal füüsilisel isikul on õigus teada, kas ja kuidas tema isikuandmeid töödeldakse ning taotleda õigusliku aluseta isikuandmete töötlemise lõpetamist või piiramist ning ebaõigete andmete parandamist.