Tööpakkumised

Türi vallavalitsus kuulutab välja konkursi

EHITUS- JA KESKKONNASPETSIALISTI (ajutiselt äraoleva töötaja asemele)

Ehitus- ja keskkonnaspetsialist on Türi Vallavalitsuse (ametiasutus) majandusosakonna koosseisu ja tippspetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik. Tippspetsialistina peab ehitus- ja keskkonnaspetsialist tundma oma teenistusülesannetega seonduvaid seadusi ja nende alusel antud õigusakte, riigi ja Türi valla õigusaktidega asjaajamist reguleerivaid õigusakte, peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid.

Ehitus- ja keskkonnaspetsialisti nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem, ametikoha vahetu juht on majandusosakonna juhataja. Ametikoht on ajutine.

Ehitus- ja keskkonnaspetsialist peab vastama avaliku teenistuse seaduse ja ametiasutuse põhimäärusega ametnikule kehtestatud nõuetele. Ametniku peamised teenistusülesanded on;

1) seaduse või selle alusel antud õigusaktiga kohalikule omavalitsusele pandud keskkonnaalaste ülesannete täitmise korraldamine Türi vallas;

2) heakorra tagamise korraldamine valla haldusterritooriumil ning selleks vajalike õigusaktide või nende eelnõude koostamine vastavalt muudes õigusaktides sätestatud volitusnormile;

3) valla arengudokumentide (eelkõige arengukavade  ja planeeringute)  koostamisel arvamuse andmine nendes kavandatavate tegevuste võimaliku keskkonnamõju kohta;

4) keskkonnaalaste andmete kogumine, projektide (hajaasustuse programm jms.) elluviimine ning nõutavate aruannete koostamine ja esitamine;

5) vallale esitatavate ehitamise tehniliste dokumentide (ehitusprojekt, ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid, teostusjoonised, ehitustoodete vastavussertifikaadid jms) nõuetele vastavuse kontrollimine koostöös ehitusspetsialistiga;

6) Türi Vallavalitsuse ametnike ja allasutuste töötajate nõustamine ehitus- ja keskkonnaalastes küsimustes (projekteerimine, ehitamine, keskkonnaalased küsimused, vastavate riigihangete korraldamine).

7) oma tööülesannete täitmiseks vajalike vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude ning haldus- või hankelepingute projektide koostamine

Isikule kohaldatakse ametikohale nimetamisel katseaega 4 kuud.

Nõuded kandidaadile

Ehitus- ja keskkonnaspetsialisti ametikohale kandideerijal peab olema vähemalt keskharidus ja soovitatavalt kogemus sarnasel ametikohal töötamisest.

Ametikoht eeldab täpsust, kohusetundlikkust, analüüsivõimet, meeskonnatööd ning head suhtlemisoskust ja pingetaluvust.

Kasuks tulevad varasemad kogemused dokumendihaldussüsteemidega (eeskätt dokumendihaldussüsteemiga Webdesktop) töötamisel ning teadmised kohaliku omavalitsuse toimimisest, avaliku teenistuse nõuetest ning ametniku kohustustest, avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse nõuetest.

Eeldatakse ühe enimkasutatava võõrkeele (vene keel, inglise keel või saksa keel) oskust suhtlustasandil.

Dokumendid kandideerimiseks

1) sooviavaldus ehitus- ja keskkonnaspetsialisti ametikohale kandideerimiseks;
2) andmed hariduse ning varasema töökogemuse kohta. 

Dokumendid esitada kirjalikult, eelistatult digitaalselt e-postile vallavalitsus@tyri.ee hiljemalt  3. aprillil 2020.

Kontaktisik Urmas Kupp, majandusosakonna juhataja,  telefon 509 1415; e-post Urmas.Kupp@tyri.ee.

________________________________

HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA kohusetäitja leidmiseks

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja koordineeritavad ja vastutusalasse kuuluvad:

• sotsiaalvaldkond,

• haridus, kultuur, sport, noorsootöö,

• huviharidus ja huvitegevus, külaliikumine ja seltsitegevus

Osakonnajuhataja põhiülesandeks on olla eestvedajaks valdkondade igapäevaelu korraldamisel ja arendamisel ning toeks hallatavate asutuste juhtidele.

NÕUTUD:

• kandidaadil peab olema kõrgharidus, eelnev töökogemus sarnasel ametikohal ning ta peab suutma täita teenistusülesandeid tippspetsialisti teenistusgrupile omase otsustuspädevuse, vastutuse ja nõuetekohasusega;

• peab tundma oma teenistusülesannetega seonduvaid seadusi ja nende alusel antud õigusakte, asjaajamisele kehtestatud reegleid;

• peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid.

DOKUMENDID:

• kandideerimisavaldus

• elulookirjeldus

• kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

• muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult Türi Vallavalitsuse e-posti aadressile vallavalitsus@tyri.ee hiljemalt 23. märts 2020.

Tööle asumise aeg on kokkuleppel, alates 1. aprill 2020. (lapsehoolduspuhkusel oleva teenistuja naasmiseni, eeldatavalt 31.12.2021).

Lisainfo: Pipi-Liis Siemann vallavanem@tyri.ee Tel.: 5279775

___________________________________

TÜRI NOORTEKESKUS otsib oma meeskonda nooruslikku, positiivset ja aktiivset NOORTEJUHTI VÄÄTSA NOORTETUPPA (1,0 ametikoht, tähtajaline leping- lapsehoolduspuhkusel oleva noortejuhi asendamine)
 
Kandidaadilt eeldame:
Oskust ja tahet tegeleda noortega
Head suhtlemisoskust ja koostöövalmidust
Algatusvõimet, korrektsust, loovust
 
Kasuks tuleb:
Noorsoo-, sotsiaal-, kultuuri- või pedagoogilist haridust või eelnevat töökogemust noorsootöö valdkonnas
Juhilubade olemasolu
Projektikirjutamise ja juhtimise oskus
 
Tööülesanded: 
Väätsa Noortetoa töö korraldamine
Koostöös Türi Noortekeskusega projektide, laagrite jm tegevuste elluviimine.
Projektide algatamine, kirjutamine ja läbi viimine
Väätsa piirkonna noortele töömaleva läbiviimine.
Korra ja ohutuse tagamine
 
Tööle asumise aeg: 13. aprill 2020.
 
Tööaeg pealelõunasel ja õhtusel ajal. 
 
Avaldus ja CV saata 31. märtsiks 2020 märgusõnaga „Noortejuht" aadressil noortekeskus@tyri.ee
 
Lisainfo:
Sulo Särkinen
Türi Noortekeskuse juhataja
tel.: 53088495
_______________________
 
Retla-Kabala kool otsib TUGIISIKUT 6.kl õppivale noormehele Oisu õppekohas
 
Tööülesanded:
Tugiisik on lapsele abiks, õpetab ja julgustab teda igapäevaelus toime tulema. Abi seisneb juhendamises, motiveerimises ja isiku suurema iseseisvuse arendamises.
 
Nõuded kandidaadile:
Haridustase: üldkeskharidus
Keeleoskus: eesti keel - nõutud B2 tasemel 
Muud nõuded: Väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamisoskus; soovitavalt läbitud tugiisiku koolitus.
 
Omalt poolt pakume: Mitmekesiseid arengu- ja koolitusvõimalusi, eneseteostust ning võimalust osaleda huvitavates projektides.
 
Töökoha asukoht: Järva maakond, Türi vald, Oisu alevik
 
Tööaeg: Osaline tööaeg 
Töösuhte kestus: Tähtajaline. Töö toimub käsunduslepingu alusel.
Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik
Kandideerimise tähtaeg: 20.03.2020
Vajalikud dokumendid: elulookirjeldus
Kontakt: Pipi-Liis Siemann, vallavanem, telefon: +372 527 9775, e-post: vallavanem@tyri.ee