Puuetega inimeste eluaseme füüsilisest kohandamisest

Omavalitsustel on veebruarist järjekordne võimalus saada toetust, et aidata kohandada puudega inimeste kodusid ligipääsetavaks.

Alustuseks on väga oluline, et inimene ise või tema lähedased annaksid oma murest kohalikule omavalitsusele teada.

Eluruumi kohandamist saab taotleda erivajaduse katmiseks:

1. liikumisega seotud toimingutes (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);

2. hügieenitoimingutes (pesemis- ja tualetitoimingud);

3. köögitoimingutes (toiduvalmistamine, söömine ja joomine).

Kohandada saab eluruumi, mis:

1. asub Türi valla haldusterritooriumil;

2. on kohanduse saaja rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht,

3. on aastaringseks elamiseks sobiv;

4. on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Taotluse kohustuslikud andmed:

Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;

Kohandatava eluruumi andmed: tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);

Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);

Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Taotlusele tuleb lisada:

  1. koopia isikut tõendavast dokumendist;
    2) koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
    3) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
    4) eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse kohta (olemasolu korral Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamiseks)
  2. pakkumus kohanduse tegijalt.

Kodude kohandamiseks on riigil eelarves rahalisi vahendeid veel 7 miljonit eurot ja selle abil on kavandatud enam kui 1400 puudega inimese eluruumi kohandamise toetamine.

Riigi Tugiteenuste Keskus, kellele iga omavalitsus lõpuks koondtaotluse esitab, kuulutab lähiajal taotlusvooru välja.

Täpsem info:

Astrit Ujok
Türi Vallavalitsus
sotsiaaltööspetsialist
astrit.ujok@tyri.ee
5322 5674
384 8224