2019. a taotlusvoor

19.05.20

2019 - Eluruumide kohandamise II voor sai rahastuse

Türi Vallavalitsus esitas Riigi Tugiteenuste Keskusele projekti "Türi valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine II", mis tunnistati vastavaks ja sai rahastuse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekti abikõlblikkuse periood on 16. september 2019 kuni 30. september 2020.

Projekti kogumaksumus ja abikõlblikud kogukulud on 49 866,06 eurot eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist tasutakse 42 386,15 eurot. Türi valla omaosalus minimaalne määr on 15 % projekti abikõlblikest kuludest ehk vähemalt 7 479,91 eurot.

Projekti eesmärgiks on puuetega inimeste iseseisev toimetulek ning ülalpidamiskohustusega isikute hoolduskoormuse vähendamine. Eluruumide kohandamise saavad 12 Türi valla puudega isikut, kellele tehakse kokku 14 kohandust, milleks on hügieenitingimuste ja köögitoimingute parandamine ning liikumisega seotud kohandused vastavalt taotlejate individuaalsetele vajadustele.

 

Seoses Euroopa sotsiaalfondi meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvooruga ja toetuse taotlemise võimalusega läbi kohaliku omavalituse, oli erivajadustega inimesel võimalik taotleda eluaseme kohandamist 1. juunini 2019.

 

 

Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus.

Meetme raames eluruumi kohandamist saab taotleda erivajaduse katmiseks:
1. liikumisega seotud toimingutes (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);
2. hügieenitoimingutes (pesemis- ja tualetitoimingud);
3. köögitoimingutes (toiduvalmistamine, söömine ja joomine).

Kohandada saab eluruumi, mis:
1. asub Türi valla haldusterritooriumil;
2. on kohanduse saaja rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht;
3. on aastaringseks elamiseks sobiv;
4. on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Kui kohandamise tegelik maksumus ületab meetme vahenditest rahastatava maksimaalse maksumuse ja vallaeelarve vahenditest tasutava summa, tuleb eluruumi kohanduse saajal katta ülejäänud summa omaosalusena.

Taotluse kohustuslikud andmed:

Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
Kohandatava eluruumi andmed: tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Taotlusele tuleb lisada:

  1. koopia isikut tõendavast dokumendist;
  2. koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
  3.  eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  4. eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse kohta (olemasolu korral Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamiseks)
  5. pakkumus kohanduse tegijalt.

Taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Taotluse esitamise vormid:

Alus: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Projektist „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine" toetuse taotlemise ning saamise täiendavad tingimused

Info:
Astrit Ujok
sptsiaaltööspetsialist
384 8224; 5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee