Teenistuskoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja asendaja

Ametijuhend

 

512 5423
 

 

Haridusspetsialist

Ametijuhend

Anne Viljat

512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee

kõrgharidus
filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Haridusspetsialist

Ametijuhend

Riina Hunt 5393 2270 
Riina.Hunt@tyri.ee
rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Terviseedenduse

spetsialist
Ametijuhend

Säsil Rammo

5884 8780
Sasil.Rammo@tyri.ee

rakenduslik kõrgharidus
 
Türi valla haridusasutused on Laupa PõhikoolRetla-Kabala Kool tegevuskohtadega nii Oisus kui Kabalas (liidetud lasteaiaga), Türi PõhikoolKäru Põhikool (liidetud lasteaiaga), Väätsa PõhikoolTüri ToimetulekukoolTüri ÜhisgümnaasiumTüri Lasteaed, mille õppehooned asuvad Lokutalkesklinnas ja Türi-Allikul ning Väätsa Lasteaed Paikäpp.
 

Türi Toimetulekukool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks intellektipuudega õpilastele, kes nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul õpivad toimetuleku- või hooldusõppes.

 

Lisaks on Türil oma Spordikool ja muusikakool. Türi Muusikakool on huvikoolina tegutsev muusikakool, mille tegevuse eesmärk on anda huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks. Kooli õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 

Türi linnas tegutseb noortekeskus. Noortekeskus on Türi Vallavalitsuse hallatav asutus, mille põhiülesandeks on noorsootöö korraldamine kogu Türi vallas. Türi Noortekeskus korraldab lisaks Türi linnas asuvale noortekeskusele noorsootööd ka Väätsal ning Oisu, Kabala ja Käru noortetoas, kasutab mobiilse noorsootöö võimalusi ning tegeleb erinevate tegevuste pakkumisega ja noorsootöö juhtimisega kogu vallas.

MTÜ Türi Avatud Noortekeskus ja MTÜ Türi Lastekaitse Ühing on Türi valla koostööpartnerid ja aitavad ellu viia erinevaid noortele suunatud projekte.

 
2013. aasta lõpus sõlmiti leping Türi valla ja sihtasutuse Türi Rahvaspordi Maja vahel rahvaspordi edendamiseks ning Türi valla koolides ja lasteaedades ujumisõpetuse tagamiseks.