Eluruumi tagamise teenus

9.03.22

Eluruumi tagamise teenus on ametiasutuse korraldatav ja tagatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või kellel on puudest tingitult raskusi talle kuuluvas või tema valduses olevas eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga.

Eluruumi tagamise teenuse korraldab ametiasutus Türi vallale kuuluvate eluruumide kasutusele andmisega.

Sotsiaalteenusena kasutusele antavat eluruumi nimetatakse sotsiaalkorteriks. Sotsiaalkorterid liigitatakse järgmiselt:
1) sotsiaalühiskorter;
2) sotsiaalkorter.

Eluruumi tagamise teenust on õigus saada täisealisel sotsiaalhoolekandega hõlmatud isikul, kes elukondlikest, sotsiaalmajanduslikest või tervislikest põhjustest tulenevalt ei ole võimeline endale ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või ei ole suuteline senises eluruumis enam oma elu ja tervist ohtu seadmata iseseisvalt hakkama saama.

Eluruumi tagamise teenuse taotlemiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus. Taotluses märgitakse lisaks

1) põhjus, miks isik eluruumi tagamise teenust vajab;
2) andmed isiku leibkonnaliikmete kohta;
3) andmed isiku ja tema leibkonnaliikmete igakuise sissetuleku (sh sotsiaalhoolekandeliste rahaliste hüvitiste) kohta;
3) sotsiaalkorteri kasutamise aeg, kui isik vajab sotsisaalkorterit kindlaks ajaperioodiks;
4) vajadusel taotlus lubada eraldatud sotsiaalkorterisse majutada teisi täisealisi isikuid.

Sotsiaalkorter antakse üldjuhul kasutusele tähtaega määramata. 

Eluruumi tagamise teenuse eest on ametiasutusel õigus võtta tasu.

Sotsiaaleluruumi teenuse eest tasutakse ametiasutuse väljastatud arve alusel.

Ametiasutusel on õigus konkreetse sotsiaalkorteri kasutamise õigus lõpetada, kui
1) sotsiaalkorteri kasutaja või temaga koos elav isik rikub korduvalt eluruumi kasutamise nõudeid;
2) sotsiaalkorteri kasutaja on rohkem kui kolm kuud jätnud sotsiaalteenuse eest tasumata.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 58)

Eluruumi tagamise teenust saama õigustatud isik on kohustatud eluruumi kasutamise eest tasuma eluruumi kasutamisega kaasnevad kommunaalkulud (vesi, elekter, prügivedu, korstnapühkimiseteenus jms) ning tasu eluruumi kasutamise eest.

Eluruumide loetelu (Volikogu 29.12.2020 otsus nr 63) ja eluruumide üürihinnad (Vallavalitsuse 12.10.2020 korraldus nr 323)

Info:
Kaja Laanest
sotsiaaltööspetsialist
504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
(I korrus)