Haridus- ja noorsookomisjon

22.02.24

18-liikmelisena järgmises koosseisus:

 1. Pipi-Liis Siemann – komisjoni esimees (valimisliit Koduvald Türi);
 2. Mikk Otsus – komisjoni aseesimees (valimisliit Tulevikuvald Türi);
 3. Liia Sizask (valimisliit Tulevikuvald Türi);
 4. Sigrit Paulus (valimisliit Tulevikuvald Türi);
 5. Sirje Kips (valimisliit Tulevikuvald Türi);
 6. Triin Kaljur (valimisliit Koduvald Türi);
 7. Kaarel Aluoja (valimisliit Koduvald Türi);
 8. Tiina Lohur (valimisliit Koduvald Türi);
 9. Eveli Kull (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond);
 10. Katri Nurmine (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond);
 11. Liina Lehis (Eesti Reformierakond);
 12. Evelin Parts (ekspert;
 13. Merit Oss (ekspert);
 14. Jaanus Roosileht (ekspert);
 15. Katrin Puusepp (ekspert);
 16. Rutt Vaarmari (Käru kogukonnakogu esindaja);
 17. Maarja Ahveldt (endise Väätsa valla külade kogukonnakogu esindaja);

Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

1) hariduse arengu programmide kavandamine ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse ja huvikooli seadusega kooli pidaja ülesannete täitmiseks vallavolikogule ettepanekute tegemine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine;
2) koolikohustuse täitmise ning laste õiguste kaitsega seotud küsimustes ning koolikohustuse täitmiseks ainelise ja muu abi, haridusasutusse ja tagasi koju sõidu tagamiseks ning haridusasutustes meditsiiniabi ning toitlustamise korraldamiseks ettepanekute tegemine ning vastavate küsimuste lahendamiseks välja töötatud õigusaktide eelnõudele seisukoha andmine; 3) haridusasutuste tegevuse korraldamise ning majandamise kohta ettepanekute tegemine;
4) huviharidusstandardist lähtuvalt Türi vallas noorte mitmekülgset arengut võimaldavate ja noorte hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks kujundavate meetmete arendamiseks ettepanekute tegemine, koolivälise tegevuse tasakaalustatud arengu kavandamine, huvihariduse andmisel naaberomavalitsustega koostöö arendamine;
5) Türi vallas noorsootöö prioriteetide määramine, noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtete ning projektlaagri pidamise põhimõtete väljatöötamine.

Komisjoni pädevuses on: 
1) teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
2) anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
3) osaleda vallaeelarve koostamisel ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadega seotud alaeelarvete koostamiseks;
4) osaleda arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel ning töötada välja oma tegevusvaldkonnaga seonduvalt valla arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted;
5) teha ettepanekuid haridusvaldkonnas ja noorsootöös silmapaistnud vallakodanike tunnustamiseks;
6) teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, eeskätt noorteorganisatsioonide, asutuste ja isikutega haridus- ja noorsootööalaste küsimuste lahendamiseks;
7) saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt ning Türi valla asutustelt ning Türi valla osalusega ühisametitelt ja -asutustelt informatsiooni ja dokumente.

Komisjoni koosolekute protokollid

Koosolekul osalemise statistika 2024

Koosolekutel osalemise statistika 2023

Koosolekutel osalemise statistika 2022