Haridus- ja noorsookomisjon

1.06.20

Liikmed:

1. Aili Avi - komisjoni esimees

2. Kati Nõlvak- aseesimees

3. Riina Järva

4. Andres Tšumakov

5. Ülle Tammela

6. Anne Martis

7. Sulo Särkinen

8. Jaanus Roosileht

9. Rutt Vaarmari

10. Silja Aavik

11. Anneli Mand

12. Katrin Puusepp

13. Evelin Parts, Väätsa kogukonnakogu esindaja

14. Eva Seera, Käru kogukonnakogu esindaja

Tegevusvaldkond ja pädevus

Komisjoni koosolekute protokollid

VOLIKOGU KOMISJONIDE ÕIGUSED Eemalda

Komisjonidel on õigus:

1) teha lähtuvalt oma eluvaldkonna arendamisest vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid vallaeelarve koostamiseks ja muutmiseks;
2) teha vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid valla arengukava koostamiseks ja muutmiseks;
3) kaasata oma töösse ametiasutuse ja hallatavate asutuste töötajaid;
4) moodustada oma eluvaldkonnas alakomisjone ja töögruppe;
5) algatada õigusaktide eelnõusid;
6) teha koostööd vallavolikogu teiste alaliste ja ajutiste komisjonidega ning pidada ühiseid koosolekuid;
7) vajadusel saada oma tegevuseks ja ülesannete täitmiseks vajalikku infot;
8) kuulata ära valla hallatavate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide juhte vallaelu puudutavates küsimustes;
9) teha ettepanekuid vallavolikogu päevakorda võetavate küsimuste osas;
10) pidada väljasõidukoosolekuid.