Lastekaitsest üldiselt

TEENISTUSÜLESANDED

 • Laste õigusi kaitsvate seaduste täitmine laste õiguste ja heaolu tagamiseks
 • Abivajavate laste kohta laekunud info menetlemine
 • Toimingud laste ja perede toimetuleku suurendamiseks ja vajalikele teenustele suunamine
 • Laste ja lapsi kasvatavate isikute nõustamine ning koostöö võrgustikuga, s.h. eemal elava vanemaga suhtlemise korraldamine
 • Eestkosteasutuse arvamuse koostamine lapsi puudutavates ning hooldusõigusküsimustes ning eestkosteasjades
 • Ametiasutuse esindamine lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel kohtus
 • Koolikohustuse täitmise tagamise jälgimine
 • Asenduskodudes ja hooldusperedes elavate laste esindamine ja asjaajamine
 • Järelhooldusteenuse korraldamine
 • Vanemliku hoolitsuseta lapse lapsendada soovijate nõustamine
 • Lastekaitsealase teabe levitamine.

Kontaktid:

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala
Perede heaolu
spetsialist

(töölepinguline)          
Katri Meltsas
Puhkusel 14.03-15.03

5361 7673

Katri.Meltsas@tyri.ee

 

 

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Deana Krotova
Puhkusel 27.02;
29.02-01.03

5332 4268
Deana.Krotova@tyri.ee

vastuvõtt T 9-15

rakenduskõrgharidus, juhi abi

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Ametikoht täitmata

 

 
Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend
Ametniku avaliku võimu teostamise õigus peatatud

 

 

SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit