Majandus- ja turvalisuskomisjon

26.05.23

 

 

 

Majandus- ja turvalisuskomisjon

15‑liikmelisena järgmises koosseisus:

1) Artur Metsare - komisjoni esimees (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond);
2) Oleg Kuusik - komisjoni aseesimees (valimisliit Tulevikuvald Türi);
3) Maire Laar (valimisliit Tulevikuvald Türi);
4) Rene Luik (valimisliit Tulevikuvald Türi);
5) Ele Enn (valimisliit Tulevikuvald Türi);
6) Urmas Piigert (valimisliit Koduvald Türi);
7) Hannes Taube (valimisliit Koduvald Türi);
8) Enn Mäger (valimisliit Koduvald Türi);
9) Kristjan Männa (valimisliit Koduvald Türi);
10) Kaia Mõistlik (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond);
11) Andrus Lehis (Eesti Reformierakond);
12) Jaanus Heinsar (Taikse – Tännassilma – Mäeküla kogukonnakogu esindaja);
13) Elari Hiis (Käru kogukonnakogu esindaja);
14) Toomas Hirbaum (endise Väätsa valla külade kogukonnakogu esindaja);
15) Kristina Gudinas (Taikse kogukonnakogu esindaja).;

Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

1) Türi valla kommunaalmajanduse (elamumajandus, vee- ja kanalisatsioonivarustus, teedemajandus ja liikluskorraldus, valla heakorrastus, sooja- ja elektrimajandus, jäätmekäitlus ning keskkonnahoid) ja territoriaalplaneerimise arendamine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine; 
2) Türi vallas korrakaitse, avaliku korra, liiklusohutuse, elanikkonna turvalisuse ning alaealiste järelevalve tagamise arendamine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine; 
3) järelevalve ning päästestruktuuride (politsei, tuletõrje, turvafirma) ning Kaitseliiduga koostöö arendamine ja koordineerimine;
4) elanike kaasamine turvalisuse ja õiguskorra tagamisele (naabrivalve arendamine).

Komisjoni pädevuses on: 
1) teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
2) anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta; 
3) osaleda vallaeelarve koostamisel ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadega seotud alaeelarvete koostamiseks;
4) osaleda arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel ning töötada välja oma tegevusvaldkonnaga seonduvalt valla arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted; 
5) selgitada välja korrakaitse ja turvalisusega seotud probleemid ja teha nende lahendamiseks ettepanekuid, töötada välja vastavad tegevuskavad ning jälgida nende elluviimist; 
6) teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, asutuste ja isikutega valla majandusvaldkonda ja turvalisust puudutavate küsimuste lahendamisel; 
7) saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt ning Türi valla asutustelt ning Türi valla osalusega ühisametitelt ja -asutustelt informatsiooni ja dokumente.

Komisjoni koosolekute protokollid

Koosolekutel osalemise statistika (28.12.21-15.12.22)

Koosolekutel osalemise statistika 2023