Revisjonikomisjon

6.01.22

1. Kaia Iva - komisjoni esimees

2. Veiko Valang - komisjoni aseesimees

3. Tanel Viljat

4. Andrus Eensoo

5. Vitali Gansen

Tööplaan

 

Komisjoni tegevusvaldkond:

Revisjonikomisjon täidab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 48 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusega revisjonikomisjoni pädevusse antud ülesandeid.

Pädevus: 
1) koostab revisjonide korraldamiseks tööplaani;
2) esitab vallavalitsusele ja vallavolikogule revisjoni kohta akti ja otsuse ning valmistab ette kontrolli tulemuste realiseerimiseks vastava volikogu otsuse eelnõu; 
3) vaatab enne vallaeelarve täitmise aruande kinnitamist selle läbi ning esitab märkused ja ettepanekud vallavolikogule; 
4) teeb ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorda võetavate küsimuste kohta; 
5) osaleb vallavolikogus arutusele tulevatele küsimuste ettevalmistamises; 
6) võtab osa vallaeelarve koostamisest ja teeb ettepanekuid vallaeelarve koostamiseks; 
7) esitab vähemalt kord aastas vallavolikogule aruande oma tegevuse kohta; 
8) teeb koostööd vallavalitsuse, ametiasutuse ja volikogu alaliste komisjonidega.

Komisjoni koosolekute  protokollid