19.05.20

Revisjonikomisjon

Liikmed

1. Veiko Valang, komisjoni esimees

2. Lea Urb, komisjoni aseesimees

3. Heigo Laaneoks

4. Elar Niglas

5. Vitali Gansen

Revisjonikomisjoni 2020. a tööplaan (kinnitatud Türi Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 2):

I kvartal

1. Retla-Kabala Kooli tegevuse ja 2019. aasta eelarve täitmise kontroll ning 2019. aasta eelarve võrdlus 2018. aasta eelarvega
2. Türi Kultuurikeskuse tegevuse ja 2019. aasta eelarve täitmise kontroll ning 2019. aasta eelarve võrdlus 2018. aasta eelarvega

II kvartal

3. Vee-ettevõtja leidmiseks korraldatud hankemenetluse kontroll ning Türi valla ja OÜ TÜRI VESI vahel sõlmitud lepingute täitmise kontroll
4. Mittetulundusühingu TÜRI SPORDIKLUBIDE LIIT (TSKL) ja Türi valla vahel sõlmitud halduslepingu täitmise ning TSKLi valdusse ja kasutusse antud Türi valla vara sihipärase kasutamise kontroll; Türi ujula omandamise otstarbekuse järelkontroll
5. Türi valla 2019. majandusaasta aruande kontroll

III kvartal   

6. ASi Käru Hooldusravi Keskus otstarbekuse kontroll
7. Türi valla asutuste valduses olevate sõidukite kasutamise õiguspärasuse ning sõidukite kasutamise otstarbekuse kontroll
8. Väätsa Põhikooli tegevuse ja 2020. aasta eelarve täitmise kontroll ning 2020. aasta eelarve võrdlus 2019. aasta eelarvega  

IV kvartal

9. Türi valla reservfondi kasutamine 2020. aastal
10. Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla vahel sõlmitud ühinemislepingu täitmise kontroll. Revisjonikomisjoni tööplaani koostamine aastaks 2021.

Tegevusvaldkond ja pädevus 

Komisjoni koosolekute  protokollid

VOLIKOGU KOMISJONIDE ÕIGUSED Eemalda

Komisjonidel on õigus:

1) teha lähtuvalt oma eluvaldkonna arendamisest vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid vallaeelarve koostamiseks ja muutmiseks;
2) teha vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid valla arengukava koostamiseks ja muutmiseks;
3) kaasata oma töösse ametiasutuse ja hallatavate asutuste töötajaid;
4) moodustada oma eluvaldkonnas alakomisjone ja töögruppe;
5) algatada õigusaktide eelnõusid;
6) teha koostööd vallavolikogu teiste alaliste ja ajutiste komisjonidega ning pidada ühiseid koosolekuid;
7) vajadusel saada oma tegevuseks ja ülesannete täitmiseks vajalikku infot;
8) kuulata ära valla hallatavate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide juhte vallaelu puudutavates küsimustes;
9) teha ettepanekuid vallavolikogu päevakorda võetavate küsimuste osas;
10) pidada väljasõidukoosolekuid.

Türi valla korruptsioonivastane erikomisjon
(volikogu 30.11.2017 otsus nr 77)

Erikomisjon moodustada kolmeliikmelisena ning kinnitada komisjoni koosseis ametikohtade alusel järgmiselt:

1) Türi Vallavolikogu esimees;
2) Türi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees;
3) Türi vallavanem;

Erikomisjoni liikme volitused kehtivad nii kaua, kui kehtivad vastava isiku volitused vastaval ametikohal.

Erikomisjon

1) kontrollib korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktides 2 ja 11 ning 13-15 nimetatud ametiisikute (edaspidi deklarandid) huvide deklaratsioonide (edaspidi deklaratsioon) esitamise kohustuse täitmist ning teeb vajadusel deklarantidele deklaratsioonide esitamise kohustuse kohta meeldetuletusi;
2) kontrollib oma pädevuse piires ja korruptsioonivastase seadusega sätestatud korras deklaratsioone ning nõuab vajadusel deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu ning deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
3) protokollib kontrollitoimingud ning teavitab deklaranti ja deklaratsioonide registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja kontrollitoimingutest ning edastab deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale, kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus;
4) arutab omal algatusel või info edastamisel deklarantide võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja ametiisikute korruptsioonivastase seadusega sätestatud tegevuspiirangutest kinnipidamist ning annab nende kohta hinnanguid, süüteotunnuste ilmnemisel edastab materjalid uurimisasutusele või väärteo kohtuvälisele menetlejale; 
5) tagab avalikustamisele mittekuuluva teabe konfidentsiaalsuse;
6) annab vähemalt iga aasta detsembrikuus Türi Vallavolikogule ülevaate erikomisjoni tegevusest ja tulemustest;
7) täidab vajadusel muid korruptsioonivastase seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega deklaratsioonihoidjale ja deklaratsioonide kontrollijale pandud ülesandeid.

Türi valla valimiskomisjon