Revisjonikomisjon

22.09.23

1) Kadri Paas – komisjoni esimees (valimisliit Tulevikuvald Türi);
2) Tanel Viljat – komisjoni aseesimees (valimisliit Koduvald Türi);
3) Vitali Gansen (valimisliit Koduvald Türi);
4) Andrus Eensoo (Eesti Reformierakond).
5) Oleg Kuusik 
(valimisliit Tulevikuvald Türi)

Revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaan:
 

I poolaasta

1.1 Türi Vallavolikogu 2022. aasta otsuste täitmise kontroll.
1.2 Türi valla 2022. aasta hankeplaani täitmise kontroll.
1.3 Türi Halduse 2022. aasta ostude ja hangete nõuetekohasuse kontroll ning valla heakorra, teede ja tänavate hoolduse analüüs.
1.4 Türi valla 2022. aasta majandusaasta kontrollimine ja Türi valla asutuste koosseisude ja töötajate palkade analüüs.

II poolaasta
1.5 Türi Noortekeskuse 2022. aasta tegevuse (sh Türi loomemaja ja Türi perepesa) kontroll.
1.6 Türi valla kriisikomisjoni ja elanikkonnakaitse korraldamise tegevuste kontroll.
1.7 Türi valla 2023. eelarvest mittetulundusühingute, sihtasutuste ning seltsingute rahastamise õiguspärasuse ja otstarbekuse kontroll
1.8 Kliimakava ja rohelise valla visiooni loomisest ülevaate koostamine.".

2. Revisjonikomisjoni tegevuse eesmärgipärasuse ning asjatundlikkuse tagamiseks
1) on revisjonikomisjonil õigus vajadusel kaasata kontrollide tegemisse kontrolli objektiga seotud ala asjatundjaid (eksperte);
2) tuleb Türi vallavanemal eksperdi revisjonikomisjoni töösse kaasamiseks tagada vajalikud toimingud ning sõlmida revisjonikomisjoni valitud eksperdiga asjakohased lepingud.
3. Revisjonikomisjoni tegevusega seotud ekspertidele tasu maksmiseks vajalik kulu kaetakse Türi valla 2023. aasta eelarvest Türi Vallavolikogu tegevuseks planeeritud rahast.