Seltsitegevus- ja maaelukomisjon

Liikmed:

1. Kaarel Aluoja - komisjoni esimees

2. Heli Martin- komisjoni aseesimees

3. Tarmo Vest

4. Mait Metsare

5. Kristina Gudinas

6. Elor Ilmet

7. Ene Trummal

8. Urmas Heinsar

9. Kaja Sepp

10. Eha Pehk

11. Rainer Eidemiller

12. Riina Trumm

13. Veiko Viigipuu

14. Eha Metsallik

15. Elle Kütt 

Tegevusvaldkond ja pädevus 

Komisjoni koosolekute protokollid

VOLIKOGU KOMISJONIDE ÕIGUSED Eemalda

Komisjonidel on õigus:

1) teha lähtuvalt oma eluvaldkonna arendamisest vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid vallaeelarve koostamiseks ja muutmiseks;
2) teha vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid valla arengukava koostamiseks ja muutmiseks;
3) kaasata oma töösse ametiasutuse ja hallatavate asutuste töötajaid;
4) moodustada oma eluvaldkonnas alakomisjone ja töögruppe;
5) algatada õigusaktide eelnõusid;
6) teha koostööd vallavolikogu teiste alaliste ja ajutiste komisjonidega ning pidada ühiseid koosolekuid;
7) vajadusel saada oma tegevuseks ja ülesannete täitmiseks vajalikku infot;
8) kuulata ära valla hallatavate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide juhte vallaelu puudutavates küsimustes;
9) teha ettepanekuid vallavolikogu päevakorda võetavate küsimuste osas;
10) pidada väljasõidukoosolekuid.