Seltsitegevus- ja maaelukomiajon

2.12.21

1. Andrus  Õunapuu- komisjoni esimees

2. Aili Avi- aseesimees

 

 

Komisjoni tegevusvaldkonnad on:
1) kodanikuühiskonna arendamise põhimõtete kujundamiseks ja arendamiseks vallavolikogule ettepanekute tegemine;
2) seltsitegevuse, maaelu ja külaliikumise programmide kavandamine; vabaühenduste, maa- ja külaelu edendamise arengukavade koostamises osalemine ning vastavate õigusaktide eelnõude kohta seisukohtade andmine;
3) külade organiseerumise soodustamine ning külavanemate ja -liidrite („sädeinimeste") ümarlaua organiseerimine;
4) seltsitegevuse ja külaelu puudutavate probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
5) teistes eluvaldkondades langetatavate otsuste mõju analüüsimine seltsitegevusele, maaelule ja külaliikumisele.

 Komisjoni pädevuses on:
1) teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
2) anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
3) osaleda vallaeelarve koostamisel ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadega seotud alaeelarvete koostamiseks;
4) osaleda arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel ning töötada välja oma tegevusvaldkonnaga seonduvalt valla arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted;
5) selgitada välja kodanikuühenduste, sealhulgas ka külaseltside arengu huvides kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad probleemid nii maa- kui linnapiirkonnas ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
6) teha oma tegevusvaldkonnas koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, eeskätt antud eluvaldkonnas tegutsevate ühenduste (seltsid, fondid), asutuste ja isikutega kodanikualgatuse toetamiseks ja kodanikuühiskonna arendamise kujundamiseks;
7) saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt ning Türi valla asutustelt ning Türi valla osalusega ühisametitelt ja -asutustelt informatsiooni ja dokumente.

Komisjoni koosolekute protokollidIKO