SF teavituse info

13.06.24

Projekti number: Kliima  2.8.01.24-0043                                                                
Projekti nimi : „Türi vallas, Türi linnas Mehaanika tänav 1 sotsiaalmaja energiatõhusamaks rekonstrueerimine"                                                                       
Projekti läbiviimise aeg: 01. mai 2024- 30. november 2026. Projekti käigus rekonstrueeritakse hoone energiatõhusaks, hoone katusele paigaldatakse päikesepaneelid.

Projekti number: Kliima  2.8.01.24-0047                                                                
Projekti nimi : „Türi vallas, Türi linnas Mehaanika tänav 3 sotsiaalmaja energiatõhusamaks rekonstrueerimine"                                                                       
Projekti läbiviimise aeg: 01. mai 2024- 30. november 2026. Projekti käigus rekonstrueeritakse hoone energiatõhusaks, hoone katusele paigaldatakse päikesepaneelid.

 
Projekti number: 2021-2027.5.02.23-0245
Projekti nimi: „Arengukeskkonna loomine erivajadustega lastele"
Projekti algus ja lõpp: 01.01.2024 – 30.04.2026
Projekti käigus luuakse nii vaimse kui füüsilise puudega laste kasvatamise kompetentsikeskus ja ka praktikabaas vastavat eriala omavate koolide õpilastele. Otseselt lastehoiu teenust osutatakse Türi valla puuetega lastele.

Projekti number: Kliima.2.01.20-0154
Projekti nimi: „Väätsa Rahvamaja renoveerimine„
Projekti algus ja lõpp: 23.11.2020 - 31.12.2021

Säästumeetmete paketi abil on võimalik kütteenergia kulu tehniliselt alandada ning hoone sisekliima kvaliteeti tõsta. Investeering on ca. 792 tuhat € ning aastane koguenergiasääst on ~78 MWh/a. Kogu energiasääst paketi realiseerimiseelse tarbimisega võrreldes on 32%.

Projekti number: 2014-2020.2.02.20-0312
Projekti nimi: „Hoolekandeteenuste laiendamine Türi vallas„
Projekti algus ja lõpp: 01.01.2021 - 31.12.2022
Projekti tulemusena on Türi valla inimestele tagatud paindlikud ja iga inimese vajadustest lähtuvad hoolekandeteenused, sh võimalus hinnata inimese kodus ootamatult tekkinud abivajadust ka IT-lahenduste abil ning sellele vastavalt reageerida. Projekti tulemusena on loodud võimalus kasutada eakate päevahoiu- või intervallhooldusteenust, et tagada lähedastele võimalus osaleda töö- või ühiskonnaelus.

Projekti number: 2014-2020.1.04.21-0319
Projekti nimi: „Kaasava hariduse lahendused Türi valla koolides„
Projekti algus ja lõpp: 01.07.2021 - 31.12.2021
Projekti eesmärgiks on luua kõigile Türi valla õpilastele võimalus kvaliteetse hariduse omandamiseks kodulähedases koolis koos teiste omaealiste õpilastega arvestades õppurite individuaalsete akadeemiliste ja sotsiaalsete võimete ning vajadustega. Projektiga suurendatakse Türi valla üldhariduskoolide valmisolekut haridusliku erivajadusega õpilaste õppima asumiseks elukohajärgses üldhariduskoolis.

Projekti nimetus: EU 2014-2020.1.04.18-0104 „Türi Põhikooli uue õppehoone ehitamine".
Ehitatakse uus kaasaegsete võimalustega Türi Põhikooli õppehoone. Sisepinda on hoones 4 252,8 m².
Projekti tulemusel korrastatakse Türi linna ja Türi valla põhikoolide võrk.
Uue õppehoone ehitustööd toimuvad 01. mai 2019 - 01. august 2020.
Projekti kogumaksumus: 6 779 204,00 eurot, toetus 5 199 649,47 eurot ja Türi valla omaosalus 1 579 554,53 eurot.

Projekti nimetus: EU 2014-2020.2.05.18-0113 „Türi valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine".

Projekt on vajalik Türi valla puuetega inimeste iseseisvuse suurendamiseks, nende ülalpidamiskohustusega pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks ja puuetega isikute ligipääsu parandamiseks avalikele teenustele. Projekti raames tehakse 6 eluruumi kohandust vastavalt kohanduse taotlejate individuaalsetele vajadustele.
Projekti tulemusena arendatakse Türi vallas välja puudega inimestele eluruumide kohandamise teenus. Füüsilised kohandamised toimuvad 01. august 2018 - 28. veebruar 2019.
Projekti kogumaksumus: 32 338,00 eurot, toetus 27 487,29 eurot ja Türi valla omaosalus 14 850,71 eurot.

Projekti EU 2014-2020.2.04.16-0027 "Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Türi valda" raames ehitab Türi vald tervisekeskuse tarbeks uue, kaasaegse ja kehtivatele ruuminõuetele vastava hoone, kus osutatakse lisaks esmatasandi tervishoiu kohustuslikele põhiteenustele (lisandub füsioteraapiateenus, koduõde saab töökabineti) valikut teiseseid ja toetavaid tervishoiuteenuseid. Projekti tulemusena suureneb teenuste kvaliteet ja kättesaadavus – eeskätt tänu füüsilise keskkonna paranemisele.
Toetuse summa: 924 999,75 eurot. Projekti kogumaksumus: 1 856 431 eurot.
Projekti periood: 18. mai 2015 – 28. veebruar 2019.

 

Projekti nimetus: EU 503448 Türi valla Türi linna Kaare tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava ning tänavatele Edelaraudtee tööstusala sissesõitude rekonstrueerimine
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi  piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringutoetuste meetmest.
Toetuse summa: 553 716,35 eurot.
Projekti lühikirjeldus: Rekonstrueeritakse Türi vallale kuuluvad avalikus kasutuses olevad F.R.Kreutzwaldi  ja Kaare tänavad  ning Edelaraudtee ettevõtlusalale  sissesõidud. Laiendatakse Kaare tänavat, rajatakse tänavatele kõnniteed ja kaasaegne valgustus. 
Projekti eesmärk:  Olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine ja selle loomine olemasoleva ettevõtlusala ning lisanduvate uute tööstus- ja ettevõtluskruntide juurde. Tagatakse kvaliteetsem ja ohutum ligipääs ettevõtlus/tööstusalale ja tänavate ääres asuvatele ettevõtetele.
Projekti tulemus: Paraneb eeskätt suurtel ja rasketel transpordivahenditel (tänavat laiendatakse) ligipääs ettevõtlus/tööstusalale ja tänava ääres asuvatele ettevõtetele. Kõnniteede ja ülekäigukohtade rajamisega ning tänavavalgustuse rekonstrueerimisega paraneb märgatavalt liiklusohutus tänavatel (sh ratastoolis liikujatel) ja ligipääsetavus ettevõtetele. Töötajatele on loodud turvaline liikumisviis tööle ja koju. Suureneb ettevõtlus/tööstusala atraktiivsus uute ettevõtete ja töökohtade tekkeks. Piirkonna ettevõtete konkurentsivõime tugevneb ja nende tulu kasvab.

Projekti teostamise tähtaeg: 15. detsember 2017.