Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

31.08.20

1. Heili Burmeister - komisjoni esimees

2. Jaanus Marrandi- komisjoni aseesimees

3. Marina Aben

4. Tiia Mettus

5. Asta Viirsalu

6. Marge Pener

7. Peeter Särg

8. Piia Tamm

9. Toomas Nerep

10. Helmut Bachman

11. Meelike Noormann

12. Signe Lieberg 

13. Jelena Plakk

14. Maarja Brause

Tegevusvaldkond ja pädevus 

Komisjoni koosolekute protokollid

VOLIKOGU KOMISJONIDE ÕIGUSED Eemalda

Komisjonidel on õigus:

1) teha lähtuvalt oma eluvaldkonna arendamisest vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid vallaeelarve koostamiseks ja muutmiseks;
2) teha vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid valla arengukava koostamiseks ja muutmiseks;
3) kaasata oma töösse ametiasutuse ja hallatavate asutuste töötajaid;
4) moodustada oma eluvaldkonnas alakomisjone ja töögruppe;
5) algatada õigusaktide eelnõusid;
6) teha koostööd vallavolikogu teiste alaliste ja ajutiste komisjonidega ning pidada ühiseid koosolekuid;
7) vajadusel saada oma tegevuseks ja ülesannete täitmiseks vajalikku infot;
8) kuulata ära valla hallatavate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide juhte vallaelu puudutavates küsimustes;
9) teha ettepanekuid vallavolikogu päevakorda võetavate küsimuste osas;
10) pidada väljasõidukoosolekuid.