Sotsiaalteenuste tasud

9.03.22

Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse osutatavate tasuliste sotsiaalteenuste hinnad ja hinna määramise alused  (22.12.2020 korraldus nr 416)

1. Lähtuvalt Türi Vallavolikogu 26. novembri 2020 määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" § 7 lõikest 4 osutab Türi Vallavalitsus kui ametiasutus ise järgmisi sotsiaalteenuseid:

1) koduteenust;
2) väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust, sh intervallhooldusteenust;
3) tugiisikuteenust;
4) isikliku abistaja teenust;
5) lõimitud sotsiaalteenust;
6) varjupaigateenust;
7) turvakoduteenust;
8) juhuveona osutatavat sotsiaaltransporditeenust;
9) eluruumi tagamise teenust;
10) võlanõustamisteenust;
11) lapsehoiuteenust;
12) teenust lastega pere toetamiseks.

2. Sotsiaalteenust saama õigustatud isik tasub käesolevas korralduses sätestatud põhimõtete või määrade alusel järgmiste sotsiaalteenuste eest:

1) koduteenus;
2) isikliku abistaja teenus;
3)  lõimitud sotsiaalteenus;
4) juhuveona osutatav sotsiaaltransporditeenus;
5) eluruumi tagamise teenus.

3. Koduteenuse, isikliku abistaja teenuse ja lõimitud sotsiaalteenuse eest tasub teenuse saaja 3,48 eurot (kolm eurot ja nelikümmend kaheksa senti) teenuse osutamiseks kulunud ühe tunni eest.

4. Juhuveona osutatava sotsiaaltransporditeenuse hind on järgmine:

4.1 Türi valla haldusterritooriumil juhuveona osutatava sotsiaaltransporditeenuse eest tasub teenus saaja 5 (viis) eurot ühe tellitud sõidu kohta;

4.2 väljapoole Türi valla haldusterritooriumi juhuveona osutatava sotsiaaltransporditeenuse eest tasub teenuse saaja 30 (kolmkümmend) senti läbitud kilomeetri kohta, kuid mitte vähem kui 5 (viis) eurot. Läbitud kilometraaži hulka loetakse teekond sihtpunkti ja tagasi ning kilometraaži arvestatakse asustusüksuse täpsusega;

4.3 puuetega inimeste sotsiaalhoolekandega tegelevad juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused tasuvad Türi valla sotsiaaltransporditeenuse eest 70 (seitsekümmend) senti läbitud kilomeetri kohta. Läbitud kilometraaži hulka loetakse teekond sihtpunkti ja tagasi ning kilometraaži arvestatakse asustusüksuse täpsusega.

5. Eluruumi tagamise teenust saama õigustatud isik on kohustatud eluruumi kasutamise eest tasuma eluruumi kasutamisega kaasnevad kommunaalkulud (vesi, elekter, prügivedu, korstnapühkimiseteenus jms) ning tasu eluruumi kasutamise eest.  Loe rohkem eluruumi tagamise teenuse tingimustest siit

Eluruumide loetelu (Volikogu 29.12.2020 otsus nr 63) ja eluruumide üürihinnad (Vallavalitsuse 12.10.2020 korraldus nr 323)