8.05.23

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine

 

Liitumise aluseks on liitumist soovija avaldus (liitumistaotlus) ning liitumine korraldatakse liitumislepingu alusel.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks esitab liituja vee-ettevõtjale (Türi Vesi) liitumistaotluse.

Liitumistaotlusse tuleb märkida järgmised andmed:

  1. kinnistu või vara omaniku nimi või nimetus;
  2. kinnistu või vara omaniku elu- või asukoha-aadress;
  3. kinnistu, mille veevärki ja kanalisatsiooni soovitakse liita ÜVK-ga, aadress või maatüki katastritunnus;
  4. vee kasutamise otstarve (olme- või tootmisvajadus);
  5. vee keskmine eeldatav ööpäevatarve ja eeldatav suurim tunnitarve;
  6. ärajuhitava reovee eeldatav hulk ja reoveeliik (fekaal, majapidamises tekkiv reovesi, autopesulavesi, tootmises tekkiv jahutusvesi jne).
  • Liitumistaotlusele tuleb lisada ÜVK-ga liidetava kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine.
  • Vee-ettevõtja ja ÜVK omaniku esindaja võivad liitumistaotluse menetlemiseks vajadusel nõuda täiendavaid dokumente, andmeid või selgitusi.

Info:
Kalev Pagarand
ehitusspetsialist
5347 2657
(II korrus)

Alus: Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri