Hajaasustuse programm 2024

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.


Toetatavad tegevused:

1) majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine:

puur- ja salvkaevude rajamine ja puhastamine, kaevumajade püstitamine;

 • veetorustiku rajamine ja selle ühendamine hoonesisese veevarustussüsteemiga;
 • vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikute soetamine ning paigaldamine;
 • vanade puurkaevude lammutamine;
 • rajatud hooneväliste veevarustussüsteemide teostusmõõdistamine;
 • joogivee kvaliteedi analüüs.

2) elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine:

 • kogumiskaevude rajamine;
 • omapuhastite, sealhulgas imbsüsteemid ja filtersüsteemid, rajamine;
 • muude reoveepuhastusseadmete ja -süsteemide rajamine;
 • kanalisatsioonitorustiku rajamine ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga;
 • vanade nõuetele mittevastavate hooneväliste kanalisatsioonisüsteemide ja -seadmete likvideerimine;
 • rajatud hooneväliste kanalisatsioonisüsteemide teostusmõõdistamine.

3) aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine:

 • teepõhja ja -katte ehitamine;
 • sildade ja truupide ehitamine;
 • teeala kuivendamine.

4) leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga):

 • päikese-, tuule-, vee- või muud taastuvenergiaallikat kasutava elektritootmisseadme paigaldamine;
 • elektrigeneraatori paigaldamine;
 • energiasalvestusseadmete paigaldamine;
 • autonoomse elektrisüsteemi ühendamine elamusisese elektrisüsteemiga.

Seejuures hajaasustusega piirkond on piirkond, mille hulka ei kuulu:

1) linnad asustusüksustena ja alevid;
2) kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad;
3) veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;
4) kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on määratud reoveekogumisalaks.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest ning toetuse osa moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsutee ja elekter) jaoks on võimalik programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt toetust taotlevas majapidamises rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2024.

 

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise esitamise päevast. 

 

Toetuse saamiseks tuleb esitada Türi Vallavalitsusele vormikohane taotlusvorm, olenevalt projekti valdkonnast vormikohane projekti tegevuste kirjeldus, oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri, põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve ning kaks võrreldavat hinnapakkumist. Olenevalt projektist võib vajalik olla ka esitada muid dokumente: nt joogivee kvaliteeti tõendav analüüs (info veeanalüüside võtmise kohta on leitav SIIT ja proovide vastuvõtmise kohta on leitav SIIT), veekasutuskord, notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks jt.


Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Rohkem infot ja taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad SIIT.

 

Taotlusvorm
Lisa - veesüsteemide valdkond
Lisa - kanalisatsioonisüsteemide valdkond

Lisa - juurdepääsutee valdkond
Lisa - autonoomse elektrisüsteemi valdkond

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Abiks arvutamisel

 

Info:

Janelle Leenurm
ehitus- ja keskkonnaspetsialist
5435 0892
Janelle.Leenurm@tyri.ee
(II korrus)

Tiina Loorand
Riigi Tugiteenuste Keskus
tiina.loorand@rtk.ee
telefon 663 1888