Isikukoodi andmine

Isikukood on isiku soo ja sünniaja alusel moodustatud ning Eesti Vabariigi standardile vastav isiku üheselt kindlaksmääramist võimaldav number. Isikukood loetakse antuks selle kandmisel rahvastikuregistrisse.
Isikukood moodustatakse rahvastikuregistrisse üleantud andmete alusel rahvastikuregistri tarkvara abil.

Moodustatud isikukoodi annab isiku andmete esmakordsel rahvastikuregistrisse kandmisel kohaliku omavalitsuse üksus Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku elukoha rahvastikuregistrisse kandmisel.

Isikukoodi saamiseks peab isik esitama isiklikult kohale ilmudes kirjaliku taotluse.

Nb!  Isikule, kelle isikukood tuleb seaduse või andmekogu põhimääruse alusel kanda riigi andmekogusse, annab isikukoodi isiku taotluse alusel maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksus (näit Paide Linnavalitsus). 

Alus: Isikukoodide moodustamise ja andmise kord

Info: 

Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
521 3057
Katrin.Keevend@tyri.ee
(II korrus)