Kohanimede ja aadresside määramine

 

Maa-ameti aadresside korrastamistööde eesmärk on tagada, et aadressiobjekt oleks lihtsasti leitav ning elutähtsad üksused nagu politsei ja kiirabi, aga ka postisaadetised ja oodatud külalised jõuaksid vähese vaevaga ja kiiresti kohale.

Koha-aadresside määraja seaduse järgi on kohalik omavalitsus, kes peab tagama kohanimede ja koha-aadresside vastavuse õigusaktidele ning sellest tulenevalt on Türi Vallavalitsus alustanud Türi valla territooriumil kohanimede ja koha-aadresside korrastamistöödega.

Koha-aadressi määrajal on kohustus tagada:

  • oma pädevuses olevate aadressitoimingute tegemise ruumiandmete seaduse ja aadressiandmete süsteemi nõuete kohaselt;
  • maaüksuse, sellel asuva hoone ning hooneosa koha-aadressi omavahelise kooskõla;
  • unikaalaadressi nõudvate aadressiobjektide koha-aadresside ainukordsuse.

Koha-aadressi muutmise kohustus on, kui:

  • koha-aadressi muutmise kohustus tuleneb õigusaktist, sealhulgas muutub haldus- või asustusjaotus või muutuvad koha-aadressis kasutusel olevad kohanimed;
  • kehtestatud koha-aadress ei ole vastavuses õigusaktides sätestatud nõuetega;
  • kasutusel olev koha-aadress on eksitav;
  • muutub aadressiobjekti ulatus.

Koha-aadressi võib muuta, kui:

  • aadressiobjekti leidmiseks on otstarbekas kasutada teistsugust koha-aadressi;
  • aadressiobjekti omanik avaldab selleks soovi.

Aadressitoiminguid võib kohalik omavalitsus teha omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel. Aadressiobjektile koha-aadressi määramise või muutmise kavatsusest teavitatakse omanikku ning antakse võimalus teatud tähtaja (kõige vähem 15. päeva) jooksul kirjalikult esitada oma ettepanekud. Tagasiside puudumisel loetakse, et omanik on muudatustega nõus.

Õigusaktid, mille alusel kohanimesid ja koha-aadresse määratakse ja korrastatakse on järgmised:

Täpsemad toimingud ja selgitused on toodud Maa-ameti koostatud aadressiandmete käsiraamatus.

Info:

Ülle Surva
maakorraldusspetsialist
5340 6933
Ylle.Surva@tyri.ee 
(II korrus kabinet 219)