11.12.23

Türi valla kriisikomisjon

(kinnitatud Türi vallavanema 22.11.2023 käskkirjaga nr 33)

Türi valla kriisikomisjoni põhimäärus

1) Sulo Särkinen, Türi vallavanem – kriisikomisjoni esimees;
2) Elar Niglas, Türi asevallavanem – kriisikomisjoni aseesimees;
3) Raivo Raamat, Türi Vallavalitsuse majandusosakonna esindaja;
4) Triin Pärna, Türi Vallavalitsuse sotsiaalosakonna esindaja;
5) Kalev Pagarand, Türi Vallavalitsuse ehitusspetsialist;
6) Elari Hiis, Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus juhataja;
7) Urve Meerits, Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus energeetik;
8) Jan Raudsepp, OÜ Türi Vesi (Türi vallas Türi linnas tegutseva vee-ettevõtja) juhatuse liige;
9) Juri Frorip, SW ENERGIA OÜ (Türi vallas Türi linnas tegutseva soojusettevõtja) esindaja;
10) Piia Tamm, OÜ Türi Tervisekeskus (Türi vallas tervishoiuteenuseid osutava juriidilise isiku)
juhatuse liige;
11) Lilia Saneiko, Elektrilevi OÜ (elektrivõrgu jaotusvõrguettevõtja) esindaja;
12) Tanel Vahter, Päästeameti Lääne päästekeskuse Raplamaa-Järvamaa päästepiirkonna juht;
13) Taive Saar, Kaitseliidu Järva maleva esindaja;
14) Helen Sopp, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Paide Politseijaoskonna, Türi
piirkonna politseinik;
15) Meelis Välimäe, Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing esindaja;
16) Rasmus Romandi, Rarex Ehitus OÜ (Türi vallas Türi linnas teehooldaja) esindaja.

Kriisikomisjoni liikmete volitused algavad käskkirja jõustumisel ja kehtivad kuni Türi Vallavalitsuse IV koosseisu volituste lõppemiseni.

Põhivara hindamise komisjon

(kinnitatud Türi Vallavalitsuse 08.05.2018 korraldusega nr 186, muudetud 11.04.2023 nr 109)

Komisjoni pädevus ja ülesanne on hinnata Türi valla valduses olevat materiaalset põhivara  ning kinnisvaratehinguid, lähtudes õigusaktidega kohaliku omavalitsuse vara arvele võtmiseks ja hindamiseks sätestatud nõuetest ning teha vajadusel ettepanekuid vara amortisatsiooninormide muutmiseks.  

Komisjon tegutseb vastavalt Türi valla põhimäärusega Türi Vallavalitsuse komisjonidele kehtestatud nõuetele.

Komisjoni koosseis:

1) Raivo Raamat;
2) Kalev Pagarand;
3) Küllike Teppo;
4) Annely Grazer.

PROTOKOLLID

Türi valla eelarvest külaliikumise ja seltsitegevuse edendamiseks toetuste taotluste menetlemise komisjon

(kinnitatud Türi Vallavalitsuse 01.02 2022 korraldusega nr 37)

Komisjoni koosseis:

1) Oleg Kuusik – Türi Vallavolikogu eelarve- ja arenduskomisjoni esindaja;
2) Katri Nurmine – Türi Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esindaja;
3) Andrus Õunapuu – Türi Vallavolikogu seltsitegevus- ja maaelukomisjoni esindaja;
4) Eveli Kull – Türi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esindaja;
5) Elar Niglas – Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani esindaja;
6) Eva Seera – Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna esindaja

Komisjoni ülesanne on menetleda Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks ning kohaliku omaalgatuse toetamiseks ja elukeskkonna arendamiseks Türi Vallavalitsusele esitatud rahataotlusi, kaaluda raha eraldamise vajadust ja põhjendatust, samuti teha Türi Vallavalitsusele eelarve piires ettepanekuid taotluste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks ning summade eraldamiseks.

PROTOKOLLID

Türi valla eakate nõukogu

Alalise komisjoni eesmärgiks on Türi valla vanemaealiste elanike seisukohtade väljaselgitamine valla elu puudutavates küsimustes ja nende seisukohtade esitamine Türi Vallavalitsusele. Samuti vaatab nõukogu läbi tema liikmete poolt tõstatatud ja Türi Vallavalitsuse poolt nõukogule arvamuse andmiseks suunatud valla elu puudutavad küsimused ning esitab omapoolsed ettepanekud Türi Vallavalitsusele.

(kinnitati Türi Vallavalitsuse 11.04.2023 korraldusega nr 110)

1) Ann Vaarmari;
2) Maimo Nöps;
3) Eha Vist;
4) Meeri Mõttus;
5) Eha Pehk;
6) Leili Mäeots;
7) Urve Enn;
8) Sirja Siimusaar;
9) Heli Tammai;
10) Ilme Iloste;
11) Juta Tohver;
12) Peeter Sergejev;
13) Ell Rahnik;
14) Toomas Nerep;
15) Elle Kütt;
16) Toomas Hirbaum;
17) Ruth Tuuleveski;
18) Elar Niglas - Türi Vallavalitsuse esindaja;
19) Marge Hirtentreu - Türi Vallavolikogu esindaja

Alaline komisjon tegutseb Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määrusega nr 10 „Türi valla põhimäärus" Türi Vallavalitsuse alalise komisjoni kohta sätestatud töökorrast lähtuvalt.