26.11.18

Türi valla kriisikomisjon

(kinnitatud Türi vallavanema 24.05.2018 käskkirjaga)

 • Komisjoni koosseis:

  1) Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem, kriisikomisjoni esimees;
  2) Elari Hiis, Türi abivallavanem, kriisikomisjoni aseesimees;
  3) Urmas Kupp, Türi Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja;
  4) Triin Pärna, Türi Vallavalitsuse haridus-, kultuuri ja sotsiaalosakonna juhataja;
  5) Kalev Pagarand, Türi Vallavalitsuse ehitusspetsialist;
  6) Enn Mäger, Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus juhataja;
  7) Urve Meerits, Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus energeetik;
  8) Jan Raudsepp, OÜ Türi Vesi (Türi vallas Türi linnas tegutseva vee-ettevõtja) juhatuse liige;
  9) Alari Tõnissoo, SW ENERGIA OÜ (Türi vallas Türi linnas tegutseva soojusettevõtja) esindaja;
  10) Toomas Tamm, OÜ Türi Tervisekeskus (Türi vallas tervishoiuteenuseid osutava juriidilise isiku) juhatuse liige;
  11) Urmas Veeroja, Elektrilevi OÜ (elektrivõrgu jaotusvõrguettevõtja) esindaja;
  12) Eilo Eesmäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Järvamaa päästeosakonna Türi päästekomando pealik;
  13) Viljar Schiff, Kaitseliidu Järva maleva esindaja;
  14) Virginia Ciunite, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Paide Politseijaoskonna, Türi piirkonna politseinik;
  15) Alvar Aedma, Rarex Ehitus OÜ (Türi vallas Türi linnas teehooldaja) esindaja.

Türi vallas korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks esitatud taotluste menetlemise komisjon

(kinnitatud Türi Vallavalitsuse 28.03.2018 korraldusega nr 143)

 • Komisjoni koosseis:
  1) Türi Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp (komisjoni esimees);
  2) Türi Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist Janelle Leenurm (komisjoni aseesimees);
  3) Türi Haldus keskkonnaspetsialist Ott Vilusaar.
 • ülesanded:
  1) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste läbivaatamine;
  2) taotluses esitatud andmete vastavuse kontrollimine;
  3) vajadusel esitatud faktide kontrollimine jäätmetekkekohas;
  4) ametiasutuse keskkonnaspetsialistile haldusakti andmiseks ettepanekute esitamine.

Põhivara hindamise komisjon    

(kinnitatud Türi Vallavalitsuse 08.05.2018 korraldusega nr 186)     

 •  Komisjoni koosseis:
  1) Elari Hiis (komisjoni esimees);
  2) Urmas Kupp (komisjoni aseesimees);
  3) Enn Mäger;
  4) Marje Pärn.
 • Komisjoni pädevus ja ülesanne on hinnata Türi valla valduses olevat materiaalset põhivara  ning kinnisvaratehinguid, lähtudes õigusaktidega kohaliku omavalitsuse vara arvele võtmiseks ja hindamiseks sätestatud nõuetest ning teha vajadusel ettepanekuid vara amortisatsiooninormide muutmiseks.  
 • Komisjon tegutseb vastavalt Türi valla põhimäärusega Türi Vallavalitsuse komisjonidele kehtestatud nõuetele.