28.04.22

Türi valla kriisikomisjon

(kinnitatud Türi vallavanema 25. jaanuari 2022 käskkirjaga nr 21.2-1/7)

Türi valla kriisikomisjoni põhimäärus

Komisjoni koosseis:
1) Ele Enn, Türi vallavanem, kriisikomisjoni esimees;
2) Elar Niglas, Türi asevallavanem, kriisikomisjoni aseesimees;
3) Mart Järvik, Türi Vallavalitsuse majandusosakonna esindaja;
4) Kati Nõlvak, Türi Vallavalitsuse haridus-, kultuuri ja sotsiaalosakonna esindaja;
5) Kalev Pagarand, Türi Vallavalitsuse ehitusspetsialist;
6) Elari Hiis, Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus juhataja;
7) Urve Meerits, Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus energeetik;
8) Jan Raudsepp, OÜ Türi Vesi (Türi vallas Türi linnas tegutseva vee-ettevõtja) juhatuse liige;
9) Juri Frorip, SW ENERGIA OÜ (Türi vallas Türi linnas tegutseva soojusettevõtja) esindaja;
10) Piia Tamm, OÜ Türi Tervisekeskus (Türi vallas tervishoiuteenuseid osutava juriidilise isiku) juhatuse liige;
11) Lilia Saneiko, Elektrilevi OÜ (elektrivõrgu jaotusvõrguettevõtja) esindaja;
12) Eilo Eesmäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Järvamaa päästeosakonna Türi päästekomando pealik;
13) Taive Saar, Kaitseliidu Järva maleva esindaja;
14) Helen Sopp, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Paide Politseijaoskonna, Türi piirkonna politseinik;
15) Rasmus Romandi, Rarex Ehitus OÜ (Türi vallas Türi linnas teehooldaja) esindaja

Põhivara hindamise komisjon

(kinnitatud Türi Vallavalitsuse 08.05.2018 korraldusega nr 186, muudetud 22.10.2019 nr 378)

Komisjoni pädevus ja ülesanne on hinnata Türi valla valduses olevat materiaalset põhivara  ning kinnisvaratehinguid, lähtudes õigusaktidega kohaliku omavalitsuse vara arvele võtmiseks ja hindamiseks sätestatud nõuetest ning teha vajadusel ettepanekuid vara amortisatsiooninormide muutmiseks.  

Komisjon tegutseb vastavalt Türi valla põhimäärusega Türi Vallavalitsuse komisjonidele kehtestatud nõuetele.

Komisjoni koosseis:

1) Elari Hiis (komisjoni esimees);
2) Urmas Kupp (komisjoni aseesimees);
3) Enn Mäger;
4) Annely Grazer.

PROTOKOLLID

Türi valla eelarvest külaliikumise ja seltsitegevuse edendamiseks toetuste taotluste menetlemise komisjon

(kinnitatud Türi Vallavalitsuse 01.02 2022 korraldusega nr 37)

Komisjoni koosseis:

1) Oleg Kuusik – Türi Vallavolikogu eelarve- ja arenduskomisjoni esindaja;

2) Katri Nurmine – Türi Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esindaja;

3) Andrus Õunapuu – Türi Vallavolikogu seltsitegevus- ja maaelukomisjoni esindaja;

4) Eveli Kull – Türi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esindaja;

5) Elar Niglas – Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani esindaja;

6) Eva Seera – Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna esindaja

Komisjoni ülesanne on menetleda Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks ning kohaliku omaalgatuse toetamiseks ja elukeskkonna arendamiseks Türi Vallavalitsusele esitatud rahataotlusi, kaaluda raha eraldamise vajadust ja põhjendatust, samuti teha Türi Vallavalitsusele eelarve piires ettepanekuid taotluste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks ning summade eraldamiseks.

PROTOKOLLID