Korterelamute rekonstrueerimistoetus

Korterelamu rekonstrueerimise toetus (edaspidi rekonstrueerimistoetus) on Türi valla eelarvest Türi vallas registreeritud korteriühistule oma korterelamu rekonstrueerimiseks koostatud ehitusprojekti kulu osaliseks katmiseks makstav ühekordne toetus.

Rekonstrueerimistoetust makstakse 10% hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti maksumusest (hind projekteerija poolt esitatud arve alusel), kuid mitte rohkem kui 2000 eurot projekti kohta.

Rekonstrueerimistoetust saab taotleda korteriühistu, mis kavandab korterelamu rekonstrueerimist, on selle tarbeks tellinud rekonstrueerimisprojekti ning tasunud selle kogumaksumuse projekteerijale.

Rekonstrueerimistoetuse taotlemine

Rekonstrueerimistoetuse taotlemiseks esitab korteriühistu Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele taotluse, milles märgitakse
  1) taotleja nimi;
  2) korterelamu ehitisregistri kood;
  3) taotleja valikul tema kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress või telefoninumber);
  4) rekonstrueeritava hoone aadress ja kinnistu number;
  5) millisel viisil ja kuhu soovib taotleja rekonstrueerimistoetuse määramise või mittemääramise teatavakstegemist;
  6) ehitusprojekti eest maksmise tõestuseks maksekorralduse koopia;
  7) korteriühistu arvelduskonto number;
  8) taotluse koostamise kuupäev ning taotleja allkiri.

Taotleja lisab taotlusele projekteerija poolt digiallkirjastatud ehitusprojekti.

Rekonstrueerimistoetuse määramine

Rekonstrueerimistoetus määratakse õigustatud isikule 10 tööpäeva jooksul pärast taotleja taotluse rahuldamise otsuse registreerimist Türi Vallavalitsuse dokumendiregistris.

 Otsuse (korralduse) toetuse määramiseks teeb Türi Vallavalitsus.

Rekonstrueerimistoetuse maksmine

Õigustatud isikule määratud toetus kantakse korteriühistu arvelduskontole 5 tööpäeva jooksul pärast korralduse vastuvõtmist.

Alus: Korterelamute rekonstrueerimistoetus 

Info:

Urmas Kupp
majandusosakonna juhataja
509 1415
Urmas.Kupp@tyri.ee 
(II korrus kabinet 212A)