Lapsehoiuteenus

8.05.23

Lapsehoiuteenus on ametiasutuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Õigus lapsehoiuteenusele on:
1) isikul, kes kasvatab 1,5- kuni 3aastast last ning kellele ei ole võimalik tagada lapsehoiuteenust koolieelses lasteasutuses;
2) sügava või raske puudega last kasvataval isikul täiendavalt hoolduskoormuse vähendamiseks.

Lapsehoiuteenuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus.
Taotluses märgitakse
- taotleja ees- ja perekonnanimi ning isiku sünniaeg või isikukood;
- taotleja valikul tema kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
- hüvitise saamise õiguse tekkimise või hüvitise andmiseks olulised asjaolud, sh vajadusel andmed kolmandate isikute kohta;
- vajadusel määruses sätestatud täiendavad andmed;
- taotluse koostamise kuupäev ning taotleja allkiri.
- andmed teenust vajava lapse kohta;
võimalusel andmed soovitud teenuse osutaja kohta.

Lapsehoiuteenuse osutamiseks sõlmitakse Türi valla, teenust saava isiku ja teenuse osutajaga haldusleping, milles määratakse lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht.

1,5-3aastasele lapsele (v.a raske ja sügava puudega laps) lasteaia koha asemel lapsehoiuteenuse osutamisel tasub last kasvatav isik koolieelses lasteasutuse seaduse § 27 lõikes 3 sätestatud alustel kehtestatud tasu. Ülejäänud lapsehoiuteenusega seotud kulu tasutakse lapsehoiuteenuse osutajale Türi valla eelarvest esitatud arve alusel.
Puudega last kasvatavale isikule lapsehoiuteenuse osutamine on teenust saavale isikule tasuta. Lapsehoiuteenuse kulu tasutakse teenust osutava isiku esitatud arve alusel Türi valla eelarvest, arvestades sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõigetes 31-33 sätestatut.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 71)

Info:

Deana Krotova
Lastekaitsespetsialist
5332 4268
deana.krotova@tyri.ee
(II korrus)