Matusetoetus

2.05.23
  • Matusetoetust makstakse ühele matuse korraldamisega seotud füüsilisele isikule, kui isiku, kelle matuse kulude katmises taotleja osales, elukoht surma registreerimisel Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Türi vald.
  • Matusetoetust makstakse 250 eurot.
  • Kui matusekorraldajaid on mitu, peavad matusega seotud kulusid teinud isikud kokku leppima, kes kulu teinud isikutest taotleb matusetoetust.
  • Matusetoetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus, milles märgitakse ka isiku, kelle matuse korraldamisega seotud kulu katmiseks toetust taotletakse, andmed.
  • Taotlus matusetoetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu  jooksul surmapäevast arvates.

SOOVITUSLIK toetuse taotlus RTF, PDFe-VORM (nõuab digiallkirjastamist)

Türi valla kalmistud

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 103) 

Info:

Pilleriin Mandle
sotsiaaltööspetsialist
5333 1869
pilleriin.mandle@tyri.ee 
(I korrus)