Pilootprojekt ISTE

Türi Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" ehk ISTE.
Türi vald katsetab uut mudelit 30 kliendiga perioodil 1.11.2020-31.12.2021.

Kui praegu peab psüühilise erivajadusega inimene pöörduma näiteks erihoolekande-, või rehabilitatsiooniteenuste saamiseks Sotsiaalkindlustusameti poole ja omavalitsuse poolt korraldatavate teenuste saamiseks  vallavalitsusse või otse mõne teenuseosutaja poole, siis pilootprojekti raames katsetatakse uut mudelit, kus inimestele ning nende lähedastele vajalikku abi korraldab kohalik omavalitsus.

Projektist saavad abi ja teenuseid raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised inimesed (16-aastased kuni vanaduspensioniealised), kellel ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust ning kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel saavad tuge ka nende perekonnad. Psüühiline erivajadus võib olla mis tahes F-diagnoos. F-diagnooside nimekirja leiab Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehelt: https://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/lisad/ravi/RHK/RHK-10-dgn.html

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli, kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projektis osalevatel kliendid saavad juhendamist ja abi juhtumikorraldajalt, kes koostöös kliendiga leiab isikule sobivad teenused. Isikut ennast kui tema pere toetatakse igas eluvaldkonnas, sh sotsiaalsete suhete hoidmisel, isiku vaimset ja füüsilist tervist, töötamisega seotud tegevusi ning vaba aja tegevusi. Teenuste loetelu on lai ja pannakse paika iga kliendi vajadustest lähtuvalt.

Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives. Klientide abistamiseks ja toetamiseks kaasab Türi Vallavalitsus piirkonna sobivaid teenusepakkujaid.

Türi vallas osutatakse projekti teenuseid Türi Päevakeskuse kaudu, kus klientidega tegeleb vanemtegevusjuhendaja Kairi Savenkov (Kairi.Savenkov@tyri.ee; telefon:  505 7723), kes pakub abivajajatele terviklikku ja läbivat personaalset juhtumikorralduslikku tuge ning vastutab teenuste planeerimise ja tegevuskava elluviimise eest.

Türi Päevakeskuse tsuliste teenuste HINNAKIRI

ISTE projekti teenuste HINNAKIRI

Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta Türi Vallavalitsuse juhtumikorraldajaga:
Ingrid Hiis
tel 511 2435
e-post: ingrid.hiis@tyri.ee 

Projekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses"
Toetuste andmise tingimused "Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine"
Tegevus 1.4 "Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine".

Täpsemat infot pilootprojekti kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.