Pilootprojekt ISTE

Türi Vallavalitsus jätkab osalemist projektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" ehk ISTE

Türi vallas alustati koostöös Sotsiaalkindlustusametiga uue mudeli katsetamist 30 teenuskohaga perioodil 1.11.2020-31.12.2022 ning samas mahus jätkatakse 2023-2024. aastal.
Projekti eesmärk on katsetada SKA ja kohalike omavalitsuste koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärk katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on omavalitsus.

Projektis sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • isik on vähemalt 16-aastane
 • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
 • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
  •   isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
  •   isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või 
  •   isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid

Projekti käigus osutatavad teenused:

 • pere toetamine: psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia, koolitused, kogemusnõustamine ja intervallhoid;
 • sotsiaalsete suhete toetamine;
 • vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus, toetamine taastumise ja haigusega toimetuleku osas;
 • füüsilise tervise toetamine: teraapiad, liikumise toetamine eluruumis kui eluruumist välja ning füüsilise aktiivsuse toetamine;
 • igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks ning ettevalmistamine iseseisvumiseks;
 • toetus elukoha probleemide lahendamisel;
 • töötamise ja õppimise toetamine.

Inimeste abistamiseks ja toetamiseks kaasab Türi Vallavalitsus piirkonna sobivaid teenusepakkujaid. Raamhanke tulemusel on meie piirkonna teenusepakkujad: MTÜ Me Hoolime Sinust, OÜ Kesk-Eesti Nõustamis- ja Rehabilitatsioonikeskus, MTÜ Loodusmeel, SA Hea Hoog, MTÜ Masaan, AS Järvamaa Haigla, Türi Päevakeskus, MTÜ Ojaveere.

ISTE projekti teenuste HINNAKIRI (alates 01.02.2023)

ISTE projekti teenuste HINNAKIRI (alates 01.03.2022)

ISTE projekti teenuste HINNAKIRI (kuni 31.01.2022) 

Türi Päevakeskuse tasuliste teenuste HINNAKIRI (2021)

Kontaktisik:

Ingrid Hiis

Türi Vallavalitsuse ISTE projekti juhtumikorraldaja
505 7723
iste@tyri.ee
ingrid.hiis@tyri.ee

Täpsemat infot pilootprojekti kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

 

Projekti rahastatakse ESF vahenditest '' TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus" alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine.