Pilootprojekt ISTE

Türi Vallavalitsus jätkab osalemist projektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" ehk ISTE

Türi vallas alustati koostöös Sotsiaalkindlustusametiga uue mudeli katsetamist 30 teenuskohaga perioodil 1.11.2020-31.12.2022 ning samas mahus jätkatakse 2023-2024. aastal.

Tavapäraselt on erihoolekande peamiseks pakkujaks riik, kuid ISTE projekti raames ühendavad omavahel süsteemsemalt jõud kohalik sotsiaalkindlustusamet, kohalik omavalitsus ja teenuse pakkujad.

Üheskoos katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives. Inimeste abistamiseks ja toetamiseks kaasab Türi Vallavalitsus piirkonna sobivaid teenusepakkujaid.

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • isik on vähemalt 16-aastane
 • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
 • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
  •   isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
  •   isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või 
  •   isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid

Projektis osalevatel inimesed saavad juhendamist ja abi juhtumikorraldajalt, kes koostöös kliendiga leiab isikule sobivad teenused. Teenuseid pakutakse nii individuaalselt kui grupiviisiliselt. 

Projekti käigus osutatavad teenused:

 • pere toetamine: psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia, koolitused, kogemusnõustamine ja intervallhoid;
 • sotsiaalsete suhete toetamine;
 • vaimse tervise toetamiseks erinevad teraapiad, psühholoogi, psühhiaatri või kogemusnõustaja teenus, toetamine taastumise ja haigusega toimetuleku osas;
 • füüsilise tervise toetamine: teraapiad, liikumise toetamine eluruumis kui eluruumist välja ning füüsilise aktiivsuse toetamine;
 • igapäevaeluga toimetulekuks tugi rahaga arveldamiseks, majapidamistoimingutega hakkama saamiseks ning ettevalmistamine iseseisvumiseks;
 • toetus elukoha probleemide lahendamisel;
 • töötamise ja õppimise toetamine.

Inimeste abistamiseks ja toetamiseks kaasab Türi Vallavalitsus piirkonna sobivaid teenusepakkujaid. Raamhanke tulemusel on meie piirkonna teenusepakkujad: MTÜ Me Hoolime Sinust, OÜ Kesk-Eesti Nõustamis- ja Rehabilitatsioonikeskus, MTÜ Loodusmeel, SA Hea Hoog, MTÜ Masaan, AS Järvamaa Haigla, Türi Päevakeskus, MTÜ Ojaveere.

ISTE projekti teenuste HINNAKIRI (alates 01.02.2023)

ISTE projekti teenuste HINNAKIRI (alates 01.03.2022)

ISTE projekti teenuste HINNAKIRI (kuni 31.01.2022) 

Türi Päevakeskuse tasuliste teenuste HINNAKIRI (2021)

Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta Türi Vallavalitsuse juhtumikorraldajaga:

Ingrid Hiis

Türi Vallavalitsuse ISTE projekti juhtumikorraldaja
505 7723
iste@tyri.ee

Projekti raames hinnatakse isiku abivajadus,  milles konkreetselt ta abi vajab ning vastavalt hindamise tulemustele saab personaalset teenust. Juhul, kui isik on projektis, siis saab toetada ka pereliikmeid.

Projekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses"

Toetuste andmise tingimused "Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine"

Tegevus 1.4 "Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine".

Täpsemat infot pilootprojekti kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.