Türi Päevakeskus

Türi Päevakeskus on Türi valla asutusena tegutsev päevane hoolekandeasutus, mille ülesandeks on vaimse puude või psüühiliste erivajadustega inimeste ettevalmistamine lihtsamate tööde tegemiseks, nende inimeste elukvaliteedi parandamine ja võimaluse loomine vaimse puudega inimeste tööhõiveks.

Asukoht: Vabriku pst 15, Türi 72212  
Registrikood: 75006374 
Telefon:  5118 620 
E-post: tyripaevakas@tyri.ee

 

Juhataja: Kaidi Ehamäe 
Telefon: 5301 8869 
E-post: paevakeskus@tyri.ee


 

Töötajate koosseis: juhataja- 1,0; vanemtegevusjuhendaja - 1, tegevusjuhendaja- 6,5.

Tegevusjuhendajad:

 • Ulla Lepenit
 • Mirja Joaveski
 • Meelis Pokk
 • Salme Andre
 • Toomas Lepind

Teenused:

Igapäevaelu toetamine (IET) - Teenus on mõeldud kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes.

Eesmärk: on inimese parima võimalikult iseseisva toimetuleku ja arengu tagamine ning ühiskonnaelus osalemise toetamine.

 • kujundatakse isiklikke ja igapäevaeluks vajalikke oskusi (nt eelarve koostamine ja jälgimine, vajadusel abistamine sisseostude tegemisel);
 • juhendatakse sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
 • juhendatakse aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel (näiteks käsitöö, puutöö jne);
 • juhendamine ja suunamine asjaajamisel (nt pangatoimingud) ja avalike teenuste kasutamisel (nt ühistranspordiga liikumine);
 • pereliikmete ja lähedaste toetamine ja nõustamine;
 • tervisliku seisundi jälgimine, vajadusel saatmine perearsti või eriarsti konsultatsioonidel.

Teenust osutatakse vastavalt inimese vajadusel, aga mitte vähem kui 4 tundi kuus.

Toetatud elamise teenus (TE) - Teenus on mõeldud  psüühikahäirega täisealisele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajab toetust iseseisvalt elades.

Eesmärk:  on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

 • igapäevaelu ja majapidamise korraldamine (koristamine, toiduvalmistamine, riiete korrashoid, enesehügieeni eest hoolitsemine jne);
 • igapäevaeluga seotud eelarve koostamine;
 • eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamine;
 • asjaajamise ning avalike teenuste kasutamise nõustamine ja juhendamine (sealhulgas posti- ja finantsteenused);
 • abistamine ühise elukorralduse reeglites kokkuleppimises ja kokkulepete täitmises (kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat isikut);
 • haiguse sümptomite tundma õppimine ja jälgimine;
 • suhete ja kontaktide loomise ning säilitamise arendamine;
 • aja planeerimise ja vaba aja sisustamise oskuste arendamine;
 • ette valmistamine iseseisvaks elamiseks ning juhendame ja abistamine vajadusel abistamine elamispinna hankimisel.

Teenust pakutakse inimese enda elukohas ja päevakeskuses. Toetatakse ja nõustatakse inimese pereliikmeid ja temaga koos elavaid inimesi.

Teenust osutatakse vastavalt inimese vajadusel, aga mitte vähem kui 2 tundi nädalas.

Teenused sisaldavad individuaalseid tugitegevusi sh motiveerimine, juhendamine, õpetamine ja planeerimine.

Kuidas teenusele saab?

Erihoolekandeteenuse saamiseks esitatakse taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultant hindab, millises eluvaldkonnas vajab inimene kõrvalabi või toetust, ja otsustab, kas sobivaks abimeetmeks on erihoolekandeteenus. Teenuste saamiseks on vaja inimesel või tema eestkostjal esitada erihoolekandeteenuse taotlusTaotlus on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt SIIT

Projekt ISTE (Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses)- teenus pakub psüühilise erivajadusega inimestele terviklikku ja läbivat personaalset juhtumikorralduslikku tuge. 

Türi Päevakeskuse tasuliste teenuste HINNAKIRI

Rohkem infot: https://www.tyri.ee/et/pilootprojekt-iste

Türi Päevakeskuse põhimäärus

Dokumendiregister
- registri sisujuht
- registri kasutusjuhend
Türi Päevakeskuse hoolekogu: Maarja Brause – Türi Vallavolikogu esindaja; Kati Nõlvak – Türi Vallavalitsuse esindaja; Triin Pärna – Türi Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja; Kaidi Rammo – Türi Vallavalitsuse eestkostespetsialist; Toomas Lepind – Türi Päevakeskuse personali esindaja; Anu Eding – teenuse tarbija seaduslik esindaja (Türi Vallavalitsuse korraldus 25.01.2023 nr 28).

Ettepanekute, kaebuste ja tänuavalduste esitamise ning lahendamise kord