Vallale kuuluva eluruumi üürimine

Eluruum on valla omandis olev alaliseks elamiseks kasutatav elamu või korter, mida vallavolikogu ei ole nimetanud sotsiaalelamuks või –korteriks.

Eluruum antakse üürile:
1) isikule, kellele eluruumi tagamise kohustus tuleneb seadusest või muudest õigusaktidest;
2) vallaga teenistus- või töösuhtes olevale isikule;
3) muudele isikutele, kui eluruumi ei vaja käesoleva lõike punktides 1-2 märgitud eluruumi üürile võtma õigustatud isikud.

Eluruum antakse üürile kuni viieks aastaks. Eluruumi üürile andmise tähtaja määrab vallavalitsus.

Eluruumi üürile võtmiseks esitab taotleja ametiasutusele avalduse. Avalduses märgitakse:
1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed (nimi, sünniaeg, telefon, aadressandmed);
2) andmed taotlejaga koos elavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta, kellega koos eluruumi taotletakse;
3) eluruumi taotlemise põhjus;
4) eluruumi kasutamise soovitav tähtaeg.

Üürileping tuleb sõlmida 15 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest. Lepingu sõlmimiseks tuleb isikul pöörduda Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus poole (aadress Viljandi tn 13b, Türi linn, Türi vald; tel 385 0277; e-post tyrihaldus@tyri.ee). Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks.

TAOTLUSE NÄIDIS (.rtf), (.pdf)

Info:
Annely Grazer
varahaldusspetsialist
5886 3255
annely.grazer@tyri.ee

Alus: Türi valla vara valitsemise kord