Eelarve- ja arenduskomisjon

1. Kadri Paas – komisjoni esimees, (valimisliit Tulevikuvald Türi);

2. Pipi-Liis Siemann – komisjoni aseesimees, (valimisliit Koduvald Türi);

3. Lauri Läänemets (valimisliit Tulevikuvald Türi);

4. Oleg Kuusik (valimisliit Tulevikuvald Türi);

5. Jaanus Marrandi (valimisliit Tulevikuvald Türi);

6. Tähve Milt (valimisliit Koduvald Türi);

7. Raivo Pink (valimisliit Koduvald Türi);

8. Ülle Vanaisak (valimisliit Koduvald Türi);

9. Leini Ots (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond);

10. Ahto Karu (Eesti Reformierakond);  

11. Aivo Salum (ekspert);

12. Eda Lippur (Taikse – Tännassilma – Mäeküla kogukonnakogu);

13. Tarmo Vest (Käru kogukonnakogu);

14. Heimo Tammiste (endise Väätsa valla külade kogukonnakogu esindaja).  

 

Komisjoni tegevusvaldkonnad on:
1) Türi valla arengu planeerimine, arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu menetlemine ja eelnõude koostamises osalemine;
2) Türi valla arenguks vajalike projektide kavandamine ning projektide kohta arvamuse andmine;
3) Türi valla eelarve ja lisaeelarve eelnõu menetlemine ning eelarve täitmise kontrollimine;
4) Türi valla majandusaasta aruande kohta seisukoha andmine;
5) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktides 2-8¹ sätestatud küsimuste otsustamisel ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusega volikogu pädevuses olevate küsimuste otsustamisel ettepanekute tegemine ning vastavate eelnõude kohta seisukohtade andmine;
6) Türi valla vara optimaalse kasutamise hindamine ning vara sihipäraseks kasutamiseks ettepanekute tegemine; 
7) ettevõtluse arendamine.

Komisjoni pädevuses on:
1) teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
2) anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
3) teha majandusanalüüse ning analüüsida vähemalt ühel korral kvartali jooksul vallaeelarve täitmist ning teha sellest lähtuvalt ettepanekuid valla finantsjuhtimiseks, finantsdistsipliini tagamiseks ning finantsolukorra ohu kõrvaldamiseks;
4) teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, asutuste ja isikutega valla arengut ja eelarvet puudutavate küsimuste lahendamisel;
5) saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt ning Türi valla asutustelt ning Türi valla osalusega ühisametitelt ja -asutustelt informatsiooni ja dokumente.

Komisjoni koosolekute protokollid