Eelarve- ja arenduskomisjon

1) Elari Hiis - komisjoni esimees (valimisliit Koduvald Türi);
2) Kadri Paas  - komisjoni aseesimees (valimisliit Tulevikuvald Türi);
3) Veigo Kaaret (valimisliit Tulevikuvald Türi);
4) Oleg Kuusik (valimisliit Tulevikuvald Türi);
5) Jaanus Marrandi (valimisliit Tulevikuvald Türi);
6) Tähve Milt (valimisliit Koduvald Türi);
7) Raivo Pink (valimisliit Koduvald Türi);
8) Ülle Vanaisak (valimisliit Koduvald Türi);
9) Leini Ots (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond);
10) Mart Järvik (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond);
11) Ahto Karu (Eesti Reformierakond);
12) Aivo Salum (ekspert);
13) Eda Lippur (Taikse – Tännassilma – Mäeküla kogukonnakogu esindaja);
14) Tarmo Vest (Käru kogukonnakogu esindaja);
15) Heimo Tammiste (endise Väätsa valla külade kogukonnakogu esindaja);

Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

1) Türi valla arengu planeerimine, arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu menetlemine ja eelnõude koostamises osalemine;
2) Türi valla arenguks vajalike projektide kavandamine ning projektide kohta arvamuse andmine;
3) Türi valla eelarve ja lisaeelarve eelnõu menetlemine ning eelarve täitmise kontrollimine;
4) Türi valla majandusaasta aruande kohta seisukoha andmine;
5) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktides 2-8¹ sätestatud küsimuste otsustamisel ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusega volikogu pädevuses olevate küsimuste otsustamisel ettepanekute tegemine ning vastavate eelnõude kohta seisukohtade andmine;
6) Türi valla vara optimaalse kasutamise hindamine ning vara sihipäraseks kasutamiseks ettepanekute tegemine; 
7) ettevõtluse arendamine.

Komisjoni pädevuses on:
1) teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
2) anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta;
3) teha majandusanalüüse ning analüüsida vähemalt ühel korral kvartali jooksul vallaeelarve täitmist ning teha sellest lähtuvalt ettepanekuid valla finantsjuhtimiseks, finantsdistsipliini tagamiseks ning finantsolukorra ohu kõrvaldamiseks;
4) teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, asutuste ja isikutega valla arengut ja eelarvet puudutavate küsimuste lahendamisel;
5) saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt ning Türi valla asutustelt ning Türi valla osalusega ühisametitelt ja -asutustelt informatsiooni ja dokumente.

Komisjoni koosolekute protokollid

Koosolekutel osalemise statistika 28.12.21-18.12.22

Koosolekutel osalemise statistika 2023