Komisjonidel on õigus:

1) teha lähtuvalt oma eluvaldkonna arendamisest vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid vallaeelarve koostamiseks ja muutmiseks;
2) teha vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid valla arengukava koostamiseks ja muutmiseks;
3) kaasata oma töösse ametiasutuse ja hallatavate asutuste töötajaid;
4) moodustada oma eluvaldkonnas alakomisjone ja töögruppe;
5) algatada õigusaktide eelnõusid;
6) teha koostööd vallavolikogu teiste alaliste ja ajutiste komisjonidega ning pidada ühiseid koosolekuid;
7) vajadusel saada oma tegevuseks ja ülesannete täitmiseks vajalikku infot;
8) kuulata ära valla hallatavate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide juhte vallaelu puudutavates küsimustes;
9) teha ettepanekuid vallavolikogu päevakorda võetavate küsimuste osas;
10) pidada väljasõidukoosolekuid.

Türi valla korruptsioonivastane erikomisjon
(volikogu 30.11.2017 otsus nr 77)

  • Erikomisjon moodustada kolmeliikmelisena ning kinnitada komisjoni koosseis ametikohtade alusel järgmiselt:

1) Türi Vallavolikogu esimees;
2) Türi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees;
3) Türi vallavanem;

Erikomisjoni liikme volitused kehtivad nii kaua, kui kehtivad vastava isiku volitused vastaval ametikohal.

  • Erikomisjon

1) kontrollib korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktides 2 ja 11 ning 13-15 nimetatud ametiisikute (edaspidi deklarandid) huvide deklaratsioonide (edaspidi deklaratsioon) esitamise kohustuse täitmist ning teeb vajadusel deklarantidele deklaratsioonide esitamise kohustuse kohta meeldetuletusi;
2) kontrollib oma pädevuse piires ja korruptsioonivastase seadusega sätestatud korras deklaratsioone ning nõuab vajadusel deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu ning deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
3) protokollib kontrollitoimingud ning teavitab deklaranti ja deklaratsioonide registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja kontrollitoimingutest ning edastab deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale, kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus;
4) arutab omal algatusel või info edastamisel deklarantide võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja ametiisikute korruptsioonivastase seadusega sätestatud tegevuspiirangutest kinnipidamist ning annab nende kohta hinnanguid, süüteotunnuste ilmnemisel edastab materjalid uurimisasutusele või väärteo kohtuvälisele menetlejale; 
5) tagab avalikustamisele mittekuuluva teabe konfidentsiaalsuse;
6) annab vähemalt iga aasta detsembrikuus Türi Vallavolikogule ülevaate erikomisjoni tegevusest ja tulemustest;
7) täidab vajadusel muid korruptsioonivastase seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega deklaratsioonihoidjale ja deklaratsioonide kontrollijale pandud ülesandeid.

Türi valla valimiskomisjon